POUČENIE O PRÁVU NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Právo odstúpenia od zmluvy u zmlúv uzatvorených na diaľku (spotrebiteľské zmluvy)

Spotrebitelia majú zo zákona právo na odstúpenie od zmluvy. Spotrebiteľ je každá fyzická osoba, ktorá uzatvára právnu transakciu na účely, ktoré nie je možné pripísať jej obchodnej alebo nezávislej zárobkovej činnosti.

A. POUČENIE O PRÁVU NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy do štrnástich dní bez udania dôvodu.

Lehota na odstúpenie od zmluvy

  • u zmlúv o dodávke digitálnych obsahov, ktoré sa nedodávajú na fyzickom dátovom nosiči, činí štrnásť dní odo dňa uzavretia zmluvy
  • u kúpnych zmlúv štrnásť dní odo dňa, kedy ste si Vy alebo Vami menovaná tretia osoba, ktorá nie je dopravcom, prevzali tovar do vlastníctva
  • u zmlúv týkajúcich sa viacerých tovarov, ktoré ste objednali ako súčasť jednej objednávky a ktoré sú dodávané oddelene, sa štrnásť dní počíta odo dňa, kedy ste Vy alebo Vami menovaná tretia strana, ktorá nie je dopravcom, prevzali do vlastníctva poslednú čiastkovú zásielku alebo posledný kus.

Aby ste mohli uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás (lizengo GmbH & Co. KG, Eiler Str. 3, 51107 Köln, Nemecko, tel.: +421 233006777, e-mail: [email protected]) informovať prostredníctvom jasného vyhlásenia (napr. listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) o Vašom rozhodnutí od tejto zmluvy odstúpiť. Môžete použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ale tento nie je predpísaný.


Aby bola lehota na odstúpenie od zmluvy zachovaná, stačí, aby ste oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy odoslali pred uplynutím ochrannej lehoty.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

V prípade, že od tejto zmluvy odstúpite, sme povinní Vám bezodkladne a najneskôr do štrnásti dní odo dňa, kedy nám bolo doručené oznámenie o Vašom odstúpeniu od tejto zmluvy, vrátiť späť všetky platby, ktoré sme od Vás obdržali, vrátane nákladov na dodanie (s výnimkou dodatočných nákladov, ktoré vyplývajú z toho, že ste si zvolili iný spôsob dodania, ako nami ponúkanú, najvýhodnejšiu štandardnú dodávku). Pre toto vrátenie platby použijeme rovnaký platobný prostriedok, ktorý ste použili pre pôvodnú transakciu, pokiaľ s Vami nebolo výslovne dohodnuté inak. V žiadnom prípade Vám nebudú naúčtované žiadne odškodnenia za toto vrátenie platby. Vrátenie platby môžeme odoprieť, až kým tovar neobdržíme späť alebo kým nám nepredložíte dôkaz, že ste tovar odoslali späť - v závislosti podľa toho, čo nastane skôr.

Tovar nám musíte vrátiť ihneď a v každom prípade najneskôr do štrnástich dní odo dňa, kedy ste nás informovali o odstúpení od tejto zmluvy. Lehota je dodržaná vtedy, ak tovar odošlete pred uplynutím lehoty štrnástich dní. Nesieme náklady na vrátenie tovaru.

Koniec poučenia o právu na odstúpenie od zmluvy

 

B. FORMULAR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Ak chcete odstúpiť od zmluvy, vyplňte prosím nasledujúci formulár a pošlite nám ho späť e-mailom alebo poštou.

FORMULAR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

[email protected]

lizengo GmbH & Co. KG
Eiler Str. 3
51107 Cologne
Germany

Naposledy prohlíženo
Live Chat Live Chat