OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Pokyny pre ochranu údajov podľa čl. 13, 14 a 21 GDPR pre webové stránky a externé stránky lizengo GmbH & Co. KG.

I. Všeobecné

1. Zodpovedná osoba

My, spoločnosť lizengo GmbH & Co. KG, berieme veľmi vážne ochranu osobných údajov a zákonné povinnosti slúžiace tejto ochrane. Zákonné požiadavky vyžadujú vysoký stupeň transparentnosti, pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov. O účele, type a rozsahu spracovania informácií ste primerane informovaní iba v prípade, ak je spracovanie pre vás ako dotknutú osobu zrozumiteľné.

Naše vyhlásenie o ochrane údajov preto podrobne vysvetľuje, ktoré osobné údaje spracúvame pri používaní našej webovej stránky (www.lizengo.sk), všetkých ostatných podstránok, ktoré na túto stránku odkazujú, ako aj v iných prípadne tu spomínaných prípadoch. 

Zodpovednou osobou v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR), spolkového zákona o ochrane údajov (BDSG) a ďalších nariadení o ochrane údajov je

lizengo GmbH & Co. KG
Eiler Str. 3
51107 Köln
Telefón: +421 233006777
E-Mail: [email protected]

V ďalšom ako „Zodpovedná osoba“ alebo „My“

Osobu poverenú ochranou údajov môžete kontaktovať na adrese:

Osoba poverená ochranou údajov - osobne  - 

Eiler Str. 3
51107 Köln
E-Mail: [email protected]

Upozorňujeme, že cez odkazy na našej webovej stránke môžete pristupovať na iné webové stránky, ktoré nie sú prevádzkované nami, ale tretími stranami. Takéto odkazy sú jednoznačne identifikované nami alebo sú rozpoznateľné zmenou riadku s adresou vo vašom prehliadači. Nezodpovedáme za dodržiavanie predpisov o ochrane údajov a za bezpečné zaobchádzanie s vašimi osobnými údajmi na týchto webových stránkach, ktoré sú prevádzkované tretími stranami. 

2. Definície

2.1. Z nariadenia DSGVO

Tomto vyhlásení o ochrane údajov sa používajú pojmy z textu zákona GDPR. Definície pojmov (článok 4 GDPR), nájdete napr. v https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.

2.2. Cookies a podobné technológie 

Cookies sú textové súbory, ktoré sú z webových stránok ukladané na vaše koncové zariadenie resp. sú z nich načítavané. Obsahujú kombinácie písmen a číslic,aby napr. bolo možné rozpoznať používateľa a jeho nastavenia pri opätovnom pripojení na webovú stránku  z ktorej cookie pochádza, aby ste mohli zostať prihlásení do zákazníckeho účtu alebo aby bolo možné štatisticky analyzovať určité správanie pri používaní.

Technológia WebStorage umožňuje lokálne ukladanie premenných a hodnôt do vyrovnávacej pamäte prehliadača používateľa. Táto technológia zahŕňa takzvané „sessionStorage“, ktoré zostáva uložené až do zatvorenia karty prehľadávača, a „localStorage“, ktorý je uložený v pamäti prehliadača, kým užívateľ nevymaže vyrovnávaciu pamäť. Technológia localStorage umožňuje okrem iného rozpoznanie používateľa a jeho nastavení pri vyvolaní našej webovej stránky.

2.3. Kategórie údajov

Ak uvádzame kategórie spracovaných údajov, znamená to najmä tieto údaje: kmeňové údaje (napr. meno, adresa, dátum narodenia), kontaktné údaje (napr. e-mailové adresy, telefónne číslo,služby messangera), obsahové údaje (napr. vložené texty, fotografie, videá, obsah dokumentov / súborov), údaje o zmluvách (napr. predmet zmluvy, doba platnosti, kategória zákazníka), platobné údaje (napr. bankové spojenie, história platieb, použitie iných poskytovateľov platobných služieb), údaje o používaní (napr. história návštev nášho webu, použitie určitého obsahu, časy prístupu, história kontaktov alebo objednávok), údaje o pripojení (napr. informácie o zariadení, adresy IP, sprostredkovatelia adries URL), údaje o polohe (napr. údaje GPS, geolokácia IP, prístupové body).

3. Informácie o spracovaní údajov

Osobné údaje spracúvame iba v rozsahu povolenom zákonom. Osobné údaje postupujeme iba v nižšie uvedených prípadoch. Osobné údaje sú chránené vhodnými technickými a organizačnými opatreniami (napr. pseudonymizácia, šifrovanie).

Pokiaľ nie sme zo zákona povinní ich uchovávať alebo postúpiť tretím stranám (najmä orgánom činným v trestnom konaní), rozhodnutie o tom, ktoré osobné údaje spracúvame, ako dlho a do akej miery ich môžeme sprístupniť, závisí od toho, aké funkcie webovej stránky používate v jednotlivých prípadoch.

4. Doba uloženia

Osobné údaje sa vymažú, len čo prestanú plniť účel spracúvania alebo keď uplynie predpísaná lehota na uloženie, pokiaľ nie je potrebné ďalšie uchovávanie osobných údajov na účely uzavretia alebo plnenia zmluvy. Pokiaľ musíme informovať o dobe uchovávania súborov cookie a podobných technológií, nájdete tieto informácie na konci tohto vyhlásenia o ochrane údajov (pozri časť III. III).

Osobné údaje, ktoré spracúvame v rámci žiadosti o prijatie (pozri nižšie), sa budú uchovávať po dobu šiestich mesiacov od ukončenia prijímacieho konania. 

5. Automatické rozhodnutia v jednotlivých prípadoch vrátane profilovania 

Automatické rozhodnutia v jednotlivých prípadoch vrátane profilovania sa uskutočňujú iba pri týchto spracovateľských činnostiach: 

• Kontrola bonity pri platbe na faktúru (pozri k tomu poznámku v časti II.  „Inkaso ADU“ a „Klarna“).

Tieto rozhodnutia sú prípustné, pretože sú potrebné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi vami a nami.

Prijímame vhodné opatrenia na ochranu vašich práv a slobôd, ako aj vašich oprávnených záujmov, k čomu minimálne patrí právo na vymoženiu zásahu osoby z našej strany, na vyjadrenie vlastného názoru a napadnutie rozhodnutia.

Tieto rozhodnutia sa nezakladajú na osobitných kategóriách osobných údajov podľa článku 9 ods. 1 GDPR.

6. Práva dotknutých osôb

Ako dotknutá osoba máte právo na informácie podľa čl. 15 GDPR, právo na opravu podľa článku 16 GDPR, právo na vymazanie podľa článku 17 GDPR, právo na obmedzenie spracovania podľa článku 18 GDPR a právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR. Obmedzenia podľa § 34, 35 BDSG sa vzťahujú na právo na informácie a právo na vymazanie.

Máte právo na podanie sťažnosti dozornému orgánu na ochranu údajov (článok  77 GDPR v spojení s § 19 BDSG).

Dozorným orgán pre ochranu údajov, ktorý je pre nás príslušný, je: 

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
Kavalleriestr. 2.
40213 Düsseldorf 

Máte právo na podanie sťažnosti inému dozornému orgánu na ochranu údajov. Zoznam dozorných orgánov nájdete na adrese: https://www.bfdi.bund.de/ (pod Infotékou / adresami a odkazmi) 

7. Oznamovacie povinnosti zodpovednej osoby

Informujeme všetkých príjemcov, ktorým boli poskytnuté vaše osobné údaje, o akejkoľvek oprave alebo vymazaní vašich osobných údajov alebo o obmedzení spracovania podľa článku 16, článku 17 ods. 1 a článku 18 GDPR, ibaže by komunikácia nebola  možná alebo by bola spojená s neprimeranými nákladmi. O príjemcoch vás budeme informovať na požiadanie.

8. Povinnosť poskytnúť osobné údaje

Pokiaľ v informáciách o právnom základe nie je uvedené inak, nie ste povinní poskytnúť osobné údaje. V prípade článku 6 ods. 1 písm. b GDPR sa však osobné údaje požadujú pre účely uzavretia a plnenia zmluvy. Ak neposkytnete príslušné osobné údaje, nie je možné plniť zmluvy ani ich uzavrieť. Ak údaje neposkytnete v prípadoch článku 6 ods. 1 písm. a, GDPR, nie je možné použiť dotknuté časti našej webovej stránky. 

9. Právo na námietky a odvolanie súhlasu

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov z dôvodov, ktoré vyplývajú z vašej konkrétnej situácie a ktoré sú založené na článku 6 ods. 1 písm. f GDPR. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov na účely takejto reklamy.

Podľa článku 7 ods. 3 veta 1 GDPR máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, ktorý nám bol udelený. Toto nemá vplyv na zákonnosť spracovania na základe súhlasu pred jeho zrušením. Odvolanie súhlasu sa preto vzťahuje iba na spracovanie plánované po odvolaní. Odvolanie súhlasu je možné vykonať neformálne poštou alebo e-mailom. Ak podáte námietku, nebudeme ďalej spracúvať vaše osobné údaje, pokiaľ to nepovoľuje iná (zákonná) norma. Ak však dôjde k odvolaniu súhlasu a nedôjde k žiadnemu inému povoleniu, osobné údaje sa musia okamžite na vašu žiadosť vymazať v súlade s článkom 17 ods. 1 písm. b. GDPR.

Námietku a odvolanie súhlasu možno podať neformálne a mali by sa adresovať na:

lizengo GmbH & Co. KG
Eiler Str. 3
51107 Köln
E-Mail: [email protected]

 

II. Spracovanie údajov v súvislosti s používaním našej webovej stránky

Používanie webovej stránky a jej funkcií vyžaduje pravidelné spracovanie osobných údajov.

Poskytnutie webovej stránky

Účel spracovania: Účel spracovania: funkčnosť a optimalizácia webovej stránky, ako aj zaručenie bezpečnosti našich informačno-technických systémov s čisto informačným využitím (bez použitia ďalších funkcií, ako sú kontaktné formuláre alebo pluginy sociálnych médií) našej webovej stránky; Integrácia a zobrazenie funkcií a obsahu (napr. grafov), ktoré sami neposkytujeme.
Právny základ: článok 6 ods. 1 písm. f GDPR
Kategórie údajov: údaje o používaní, údaje o pripojení
Príjemca údajov: Údaje sa poskytnú tretím stranám iba vtedy, ak je to potrebné pre prevádzku našej webovej stránky. Na tento účel sa osobné údaje postupujú týmto príjemcom: poskytovateľom IT služieb
Zamýšľané postúpenie do tretej krajiny: žiadne
Ukladáme na vaše koncové zariadenie alebo načítavame z neho osobné údaje na základe vášho súhlasu? nie

Hodnotenie výrobkov

Účel spracovania: hodnotenie nami ponúkaných výrobkov; osobná úprava našej webovej stránky; zabezpečenie bezpečnosti našich informačno-technických systémov.
Právny základ: článok 6 ods. 1 písm. f GDPR
Kategórie údajov: kmeňové údaje (voliteľné), kontaktné údaje, obsahové údaje (obsah vašich hodnotení), údaje o pripojení
Príjemca údajov: žiadne
Zamýšľané postúpenie do tretej krajiny: žiadne
Ukladáme na vaše koncové zariadenie alebo načítavame z neho osobné údaje na základe vášho súhlasu? nie

Účet zákazníka a bonusové body lizengo

Účel spracovania: Používanie zákazníckeho účtu; plnenie zmluvy alebo predzmluvné opatrenia; zabezpečenie bezpečnosti našich informačno-technických systémov. Ak sa zaregistrujete, spracovanie slúži tiež pre účasť na bonusovom programe na zbieranie bonusových bodov za vaše objednávky.
Právny základ: článok 6 ods. 1 písm. b, f GDPR
Kategórie údajov: kmeňové údaje, kontaktné údaje, príp. obsahové údaje, údaje o pripojení, príp. údaje o zmluvách a údaje o používaní
Príjemca údajov: žiadne
Zamýšľané postúpenie do tretej krajiny: žiadne
Ukladáme na vaše koncové zariadenie alebo načítavame z neho osobné údaje na základe vášho súhlasu? nie

Nadviazanie kontaktu (kontaktný formulár & e-mailový kontakt)

Účel spracovania: Spracovanie vašej žiadosti o kontakt.
Právny základ: článok 6 ods. 1 písm. f GDPR, článok 6 ods. 1 písm. b GDPR (ak žiadosť o kontakt vedie k (neskoršiemu) uzavretiu zmluvy alebo sa týka existujúcej zmluvy)
Kategórie údajov: kmeňové údaje, kontaktné údaje, obsahové údaje,príp. údaje o používaní,  údaje o pripojení, príp. údaje o zmluvách (v závislosti od druhu žiadosti)
Príjemca údajov: žiadne
Zamýšľané postúpenie do tretej krajiny: žiadne
Ukladáme na vaše koncové zariadenie alebo načítavame z neho osobné údaje na základe vášho súhlasu? nie 

Live-Chat (userlike) 

Účel spracovania: Spracovanie vašich kontaktných požiadaviek prostredníctvom nášho live chatu; integrácia kontaktného formulára pre spätnú väzbu, pre prípad, ak by ste nás nezastihli priamo chat; optimalizácia a úprava našej webovej stránky podľa potrieb.
Právny základ: článok 6 ods. 1 písm. f GDPR
Kategórie údajov: Príp. kmeňové údaje, kontaktné údaje, obsahové údaje, príp. údaje o používaní, údaje o pripojení, príp. údaje o zmluvách (v závislosti od druhu žiadosti)
Príjemca údajov: Userlike UG (obmedzené ručenie), Probsteigasse 44-46, 50670 Köln.
Zamýšľané postúpenie do tretej krajiny: žiadne
Ukladáme na vaše koncové zariadenie alebo načítavame z neho osobné údaje na základe vášho súhlasu? nie

Online predajňa  

Účel spracovania: Prevádzka online obchodu; spracovanie vašich objednávok a otázok; zabezpečenie bezpečnosti nášho online obchodu.
Právny základ: článok 6 ods. 1 písm. b, f GDPR
Kategórie údajov: kmeňové údaje, kontaktné údaje, údaje o zmluvách, obsahové údaje, platobné údaje, údaje o používaní a údaje o pripojení. Ak už u nás máte zákaznícky účet, stačí sa prihlásiť do svojho zákazníckeho účtu. Potom použijeme osobné údaje z vášho zákazníckeho účtu.
Príjemca údajov: prepravná spoločnosť; poskytovateľ platobných služieb
Zamýšľané postúpenie do tretej krajiny: žiadne
Ukladáme na vaše koncové zariadenie alebo načítavame z neho osobné údaje na základe vášho súhlasu? nie

DooFinder (vyhľadávacia funkcia)

Účel spracovania: Integrácia pre používateľov priateľskej možnosti vyhľadávania s návrhmi vyhľadávania vrátane automatického dokončovania a automatickej opravy na základe vašich vyhľadávacích dopytov v našej vyhľadávacej maske.
Právny základ: článok 6 ods. 1 písm. f GDPR
Kategórie údajov: obsahové údaje, údaje o používaní, údaje o pripojení
Príjemca údajov: DooFinder S.L., Madrid 28037, Rufino González 23 bis, 1º 1, Španielsko
Zamýšľané postúpenie do tretej krajiny: žiadne
Ukladáme na vaše koncové zariadenie alebo načítavame z neho osobné údaje na základe vášho súhlasu? nie

Google Analytics

Účel spracovania: Štatistické vyhodnotenie: optimalizácia a úprava našich webových stránok na základe správania pri kliknutí a používaní v súlade s potrebami.
Právny základ: článok 6 ods. 1 písm. a GDPR
Kategórie údajov: údaje o používaní, údaje o pripojení (aktívna anonymizácia IP,  len vo výnimočných prípadoch sa prenesie celá IP adresa na server spoločnosti Google a tam sa skráti)
Príjemca údajov: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Írsko
Zamýšľané postúpenie do tretej krajiny: V jednotlivých prípadoch USA.
Ukladáme na vaše koncové zariadenie alebo načítavame z neho osobné údaje na základe vášho súhlasu? Áno (podrobnosti nájdete v prehľade na konci tohto vyhlásenia)

Google Fonts

Účel spracovania: Personalizovaná úprava našej webovej stránky druhmi písma nahranými na serveri Google
Právny základ: článok 6 ods. 1 písm. f GDPR
Kategórie údajov: údaje o pripojení
Príjemca údajov: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Írsko
Zamýšľané postúpenie do tretej krajiny: V jednotlivých prípadoch USA.
Ukladáme na vaše koncové zariadenie alebo načítavame z neho osobné údaje na základe vášho súhlasu? nie

Shopware CAPTCHA

Účel spracovania: Zabránenie neoprávnenému použitiu našej webovej stránky kontrolou toho, či k nim majú prístup ľudia, nie roboti alebo podobné programy; zabezpečenie bezpečnosti našich webových stránok a našich informačno-technických systémov.
Právny základ: článok 6 ods. 1 písm. f GDPR
Kategórie údajov: údaje o pripojení, údaje o používaní
Príjemca údajov: shopware AG Ebbinghoff 10 48624 Schöppingen
Zamýšľané postúpenie do tretej krajiny: žiadne
Ukladáme na vaše koncové zariadenie alebo načítavame z neho osobné údaje na základe vášho súhlasu? nie

Google Tag Manager

Na integráciu obsahov poskytovateľov tretích strán (napr. "Google Tag Manager") používame Google Tag Manager. Ide o technické riešenie, ktoré samo o sebe neukladá ani nenačítava žiadne cookies alebo podobné technológie, ktoré vyžadujú súhlas, ale iba kontroluje podmienky, za ktorých sú aktivované ostatné programy používané na našej webovej stránke a sú opísané nižšie.

LOQATE

Účel spracovania: Overenie vašej fakturačnej a dodacej adresy; predchádzanie podvodom a optimalizácia našich obchodných procesov. Sú to súčasne naše oprávnené záujmy podľa článku 6 ods. 1 písm. f GDPR
Právny základ: článok 6 ods. 1 písm. b, f GDPR
Kategórie údajov: kmeňové údaje. kontaktné údaje, údaje o pripojení
Príjemca údajov: GB Group PLC, The Foundation, Herons Way, Chester Business Park Chester, CH4 9GB, Spojené kráľovstvo
Zamýšľané postúpenie do tretej krajiny: žiadne
Ukladáme na vaše koncové zariadenie alebo načítavame z neho osobné údaje na základe vášho súhlasu? nie

Usercentrics

Účel spracovania: Keď navštívite našu webovú stránku, určité informácie sa uložia alebo prečítajú na vašom zariadení, ak je to absolútne nevyhnutné pre fungovanie našej webovej stránky. Patria sem informácie, ktoré spracúva Usercentrics, aby zabezpečil, že sú nastavené alebo načítavané iba tie súbory cookie, ktoré sú absolútne nevyhnutné na fungovanie našej webovej stránky alebo pre ktoré ste dali svoj súhlas. Výber operátora sme uskutočnili podľa kritérií priateľských pre ochranu údajov a technických kritérií.
Právny základ: článok 6 ods. 1 písm. c, f GDPR
Kategórie údajov: údaje o používaní, údaje o pripojení
Príjemca údajov: Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München
Zamýšľané postúpenie do tretej krajiny: žiadne
Ukladáme na vaše koncové zariadenie alebo načítavame z neho osobné údaje na základe vášho súhlasu? nie

Komfortkasse (platba prevodom)

Účel spracovania: Vykonanie platieb prevodom.
Právny základ: článok 6 ods. 1 písm. b GDPR
Kategórie údajov: kmeňové údaje, príp. kontaktné údaje, príp. údaje o zmluvách (číslo objednávky, suma objednávky), platobné údaje, údaje o používaní, údaje o pripojení
Príjemca údajov: LTC Information Services GmbH, Business Tower, Seligenstädter Str. 107, 63073 Offenbach am Main
Zamýšľané postúpenie do tretej krajiny: žiadne
Ukladáme na vaše koncové zariadenie alebo načítavame z neho osobné údaje na základe vášho súhlasu? nie

BS Payone (platba kreditnou alebo debetnou kartou)

Účel spracovania: Vykonávanie platieb kreditnou alebo debetnou kartou.
Právny základ: článok 6 ods. 1 písm. b GDPR
Kategórie údajov: kmeňové údaje, kontaktné údaje, príp. údaje o zmluvách, platobné údaje, príp. údaje o používaní, údaje o pripojení
Príjemca údajov: PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt am Main.
Zamýšľané postúpenie do tretej krajiny: žiadne
Ukladáme na vaše koncové zariadenie alebo načítavame z neho osobné údaje na základe vášho súhlasu? nie

Amazon Pay

Účel spracovania: Spracovanie platieb prostredníctvom platobnej služby Amazon Pay; priame objednávanie cez váš účet Amazon.
Právny základ: článok 6 ods. 1 písm. b, GDPR
Kategórie údajov: kmeňové údaje, kontaktné údaje, príp. údaje o zmluvách, platobné údaje, údaje o používaní, údaje o pripojení.
Príjemca údajov: Amazon Payments Europe S.C.A. 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg
Zamýšľané postúpenie do tretej krajiny: žiadne
Ukladáme na vaše koncové zariadenie alebo načítavame z neho osobné údaje na základe vášho súhlasu? nie

PayPal

Účel spracovania: Spracovanie platieb prostredníctvom platobnej služby PayPal; priame objednávanie cez váš účet PayPal (PayPal Express-Checkout).
Právny základ: článok 6 ods. 1 písm. b GDPR
Kategórie údajov: kmeňové údaje, kontaktné údaje, príp. údaje o zmluvách, platobné údaje, údaje o používaní, údaje o pripojení.
Príjemca údajov: PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg („PayPal“)
Zamýšľané postúpenie do tretej krajiny: žiadne
Ukladáme na vaše koncové zariadenie alebo načítavame z neho osobné údaje na základe vášho súhlasu? nie

 

III. lizengo Wiki

Používanie webovej stránky „lizengo Wiki“ (https://help.lizengo.com/) a jej funkcií vyžaduje pravidelné spracovanie osobných údajov.

POSKYTNUTIE LIZENGO WIKI

Účel spracovania: Funkčnosť a optimalizácia webovej stránky „lizengo Wiki“, ako aj zaručenie bezpečnosti našich systémov informačných technológií s čisto informačným využitím; Integrácia a zobrazenie funkcií a obsahu (napr. Grafiky), ktoré sami neposkytujeme.
Právny základ: článok 6 ods. 1 písm. f GDPR
Kategórie údajov: údaje o používaní, údaje o pripojení
Príjemca údajov: Údaje sa poskytnú tretím stranám iba vtedy, ak je to potrebné pre prevádzku našej webovej stránky. Na tento účel sa osobné údaje postupujú týmto príjemcom: poskytovateľom IT služieb
Zamýšľané postúpenie do tretej krajiny: V jednotlivých prípadoch USA (štandardné doložky o ochrane údajov Komisie EÚ, čl.46 ods. 2 písm. c Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR)) a prípadne iné krajiny na základe uznesení o primeranosti (čl. 45 GDPR), prípadne na základe štandardných dodatkov o ochrane údajov Komisie EÚ, čl. 46 ods. 2 písm. c Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR)).
Ukladáme na vaše koncové zariadenie alebo načítavame z neho osobné údaje na základe vášho súhlasu? nie

VYHODNOTENIE PRÍSPEVKOV A POSKYTOVANIA POMOCI

Účel spracovania: Vyhodnotenie našich pomocných príspevkov a FAQ; zamedzenie viacnásobnému hodnoteniu; osobná úprava našej webovej stránky; zabezpečenie bezpečnosti našich informačno-technických systémov.
Právny základ: článok 6 ods. 1 písm. f GDPR
Kategórie údajov: údaje o používaní, údaje o pripojení
Príjemca údajov: poskytovateľom IT služieb
Zamýšľané postúpenie do tretej krajiny: V jednotlivých prípadoch USA (štandardné doložky o ochrane údajov Komisie EÚ, čl.46 ods. 2 písm. c Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR)) a prípadne iné krajiny na základe uznesení o primeranosti (čl. 45 GDPR), prípadne na základe štandardných dodatkov o ochrane údajov Komisie EÚ, čl. 46 ods. 2 písm. c Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR)).
Ukladáme na vaše koncové zariadenie alebo načítavame z neho osobné údaje na základe vášho súhlasu? nie

INTEGROVANIE FUNKCIE „PODÁVANIE ŽIADOSTI“

Účel spracovania: Spracovanie vašich žiadostí na náš podporný tím.
Právny základ:  článok 6 ods. 1 písm. f GDPR
Kategórie údajov: príp. kmeňové údaje, kontaktné údaje, obsahové údaje,príp. údaje o používaní, údaje o pripojení, (v závislosti od druhu požiadavky a voliteľne zasielaných príloh)
Príjemca údajov: poskytovateľom IT služieb
Zamýšľané postúpenie do tretej krajiny: V jednotlivých prípadoch USA (štandardné doložky o ochrane údajov Komisie EÚ, čl.46 ods. 2 písm. c Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR)) a prípadne iné krajiny na základe uznesení o primeranosti (čl. 45 GDPR), prípadne na základe štandardných dodatkov o ochrane údajov Komisie EÚ, čl. 46 ods. 2 písm. c Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR)).
Ukladáme na vaše koncové zariadenie alebo načítavame z neho osobné údaje na základe vášho súhlasu? nie

GOOGLE ANALYTICS

Účel spracovania: Štatistické vyhodnotenie: optimalizácia a úprava našich webových stránok na základe správania pri kliknutí a používaní v súlade s potrebami.
Právny základ: článok 6 ods. 1 písm. a GDPR
Kategórie údajov: údaje o používaní, údaje o pripojení (aktívna anonymizácia IP,  len vo výnimočných prípadoch sa prenesie celá IP adresa na server spoločnosti Google a tam sa skráti)
Príjemca údajov: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Írsko
Zamýšľané postúpenie do tretej krajiny: V jednotlivých prípadoch USA.
Ukladáme na vaše koncové zariadenie alebo načítavame z neho osobné údaje na základe vášho súhlasu? Áno (podrobnosti nájdete v prehľade na konci tohto vyhlásenia) 

 

IV. Informácie o trvaní uchovávania súborov cookie na základe súhlasu a podobných technológií 

V nasledujúcom texte vás budeme informovať o názvoch a dobe fungovania súborov cookies a podobných technológií, ktoré používajú vyššie uvedené pluginy a služby -v prípade vášho súhlasu - podľa nasledujúcej schémy:

Názov služby: Názov súboru cookies / podobnej technológie (doba fungovania). 

Prístup na cookie / podobné technológie je v zásade možný iba z internetovej adresy, z ktorej je súbor cookie nastavený. To znamená, že nemáme prístup ku cookies použitých poskytovateľov služieb (vyššie). Títo nemajú prístup k našim súborom cookies.  Tretie strany nemajú prístup k našim cookies ani k použitým poskytovateľom služieb. Prístup tretích strán je možný iba prostredníctvom technických útokov, ktoré nemôžeme kontrolovať a za ktoré nenesieme zodpovednosť.

Google Analytics: _dc_gtm_* (1 minúta); _ga (730 dní); _gd* (-); _gid (1 deň)

 

V. Ďalšie procesy spracovania údajov

Diaľkový prístup na podporu zákazníkom (TeamViewer)

Účel spracovania: Vzdialená podpora (napr. pri aktivácii alebo inštalácii produktov zakúpených od nás) pomocou nástroja TeamViewer.
Právny základ: článok 6 ods. 1 písm. b GDPR
Kategórie údajov: V závislosti od žiadosti o podporu kontaktné údaje, kmeňové údaje, údaje o obsahu, údaje o použití, údaje o pripojení. Pri vzdialenej údržbe výslovne spracúvame iba tie údaje, ktoré sú potrebné na vybavenie žiadosti o podporu.
Príjemca údajov: TeamViewer Germany GmbH Jahnstr. 30 73037 Göppingen (ako samostatne zodpovedná osoba)
Zamýšľané postúpenie do tretej krajiny: žiadne
Ukladáme na vaše koncové zariadenie alebo načítavame z neho osobné údaje na základe vášho súhlasu? nie

Naposledy prohlíženo
Live Chat Live Chat