Obchodné podmienky

 


 

Obsah

1. Rozsah platnosti
2. Uzavretie zmluvy
3. Predmet zmluvy
4. Poskytnutie práv zo zmluvy o dodaní softvéru
5. Poskytnutie práv zo zmluvy o prenechaní softvéru na čas určitý
6. Povinnosti zákazníka
7. Právo na odstúpenie od zmluvy
8. Ceny a platobné podmienky
9. Dodacie a zasielacie podmienky
10. Výhrada vlastníctva
11. Záruka pri zmluvách podľa bodu 3.2, 3.3 a) a 3.3 c)
12. Záruka pri zmluvách podľa bodu 3.3 b)
13. Záručné podmienky „100 % záruka vrátenia peňazí“
14. Ručenie za iné porušenie povinností
15. Uplatnenie akciových poukážok
16. Uvedenie ako referencie
17. Záverečné ustanovenia

 


 

1) Rozsah platnosti

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) spoločnosti lizengo GmbH & Co. KG (ďalej len „predávajúci“) sa vzťahujú na všetky zmluvy predávajúceho a zmluvného partnera (ďalej len „zákazník“) týkajúce sa predaja, dodania a dočasného prenechania rôzneho digitálneho obsahu, digitálneho tovaru a nedigitálneho tovaru (ďalej spoločne len „tovar“). Ak predávajúci ponúka aj služby, poskytuje ich iba ako doplnkovú službu k vyššie uvedeným kúpnym zmluvám. Odlišné, protichodné alebo doplňujúce všeobecné obchodné podmienky zákazníka sa stávajú súčasťou zmluvy, iba ak predávajúci výslovne súhlasí s ich platnosťou. Akceptovanie všeobecných podmienok zákazníka mlčaním predajcu je vylúčené. Táto požiadavka súhlasu sa uplatňuje v každom prípade, napríklad aj vtedy, ak predávajúci poskytuje služby zákazníkovi so znalosťou jeho všeobecných obchodných podmienok bez výhrady.

1.2 Tieto VOP sa vzťahujú tak na spotrebiteľov (§ 13 Občianskeho zákonníka), ako aj na podnikateľov (§ 14 Občianskeho zákonníka). Pokiaľ nasledujúce VOP neobsahujú osobitnú poznámku, všetky podmienky sa vzťahujú rovnako na zmluvy s podnikateľmi a spotrebiteľmi. Ak sa jednotlivé podmienky neuplatňujú pre spotrebiteľov alebo sa vzťahujú na spotrebiteľov v upravenej podobe, je to výslovne uvedené.

1.3 Tieto podmienky platia aj pre budúce zmluvné vzťahy medzi zákazníkom a predávajúcim, ak je zákazník podnikateľom.

1.4 Digitálny obsah v zmysle týchto podmienok sú všetky digitálne ponuky s výnimkou digitálneho tovaru, ako sú digitálne prístupové kódy, kódy produktov alebo iné informácie existujúce v digitálnej forme.

1.5 Digitálnym tovarom v zmysle týchto VOP je všetok softvér, ktorý sa nenachádza na fyzickom nosiči údajov a ktorý predávajúci poskytne – v prípade potreby s udelením určitých práv na používanie podľa bodov 5 a 6 – na stiahnutie.

1.6 Nedigitálnym tovarom v zmysle týchto VOP je všetok softvér umiestnený na fyzickom nosiči údajov, ktorý predávajúci distribuuje – v prípade potreby s udelením určitých práv na používanie podľa bodov 5 a 6 – vo fyzickej forme, ako aj iné fyzické výrobky.

1.7 Predajca prevádzkuje internetový obchod prostredníctvom svojej vlastnej webovej stránky (ďalej len „internetový obchod“). Okrem toho predávajúci predáva aj výrobky prostredníctvom rôznych trhov, napríklad ebay.de, rakuten.de alebo rueducommerce.fr (ďalej len „trhovisko“ a súhrnne „trhoviská“).

1.8 Podaním objednávky v súlade s bodom 2.2 zákazník súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.

 

2) Uzavretie zmluvy

2.1 Pri nákupe prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho nie je zmluva ešte uzavretá, keď zákazník uskutoční objednávku. Objednávka zákazníka predstavuje ešte len predloženie ponuky na uzavretie zmluvy. Ceny, cenové ponuky a popisy tovaru alebo iných služieb, uvedené v internetovom obchode predávajúceho, nepredstavujú ponuku.

2.2 Ak sa nákup uskutoční prostredníctvom niektorého z trhovísk, zmluva sa uzatvára zadaním objednávky zákazníka.

2.3 Pred záväzným odoslaním objednávky môže zákazník identifikovať možné chyby v zadaní pozorným prečítaním informácií zobrazených na obrazovke. Účinným technickým prostriedkom na lepšie rozpoznanie chýb v zadaní môže byť funkcia zväčšovania vo vyhľadávači, ktorá sa používa na zväčšenie zobrazenia na obrazovke. Zákazník môže opraviť svoje zadania v rámci procesu elektronického objednávania pomocou bežných funkcií klávesnice a myši pred tým, než klikne na tlačidlo, ktoré ukončí proces objednávania.

2.4 Pri nákupe prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho neznamená potvrdenie objednávky prijatie ponuky kupujúceho predávajúcim. Zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim sa uzatvára v tomto prípade až ďalším úkonom predávajúceho podľa bodu 2.5. 

2.5 Predávajúci môže prijať ponuku zákazníka do piatich dní tým,

  • a) že zákazníkovi dodá tovar sám alebo prostredníctvom obchodného partnera (napr. Amazon EU S.à.r.l.), pričom rozhodujúce je dodanie tovaru zákazníkovi, alebo

    b) že zákazníka osobitnou komunikáciou po zadaní objednávky vyzve na zaplatenie To zahŕňa aj výber spôsobu platby v procese objednávania, prostredníctvom ktorého sa platba uskutočňuje pred odoslaním objednaného tovaru.

Ak sú k dispozícii viaceré z vyššie uvedených alternatív, zmluva sa uzatvára v okamihu, v ktorom nastane prvá z uvedených alternatív.

2.6 Lehota na prijatie ponuky podľa bodu 2.5 začína plynúť dňom nasledujúcim po odoslaní ponuky zákazníkom a končí uplynutím piateho dňa po odoslaní ponuky. Ak predávajúci neakceptuje ponuku zákazníka v uvedenej lehote, považuje sa to za odmietnutie ponuky, čo vedie k tomu, že zákazník už nie je viazaný prejavom svojej vôle.

2.7 Zmluva sa uzatvára výlučne v slovenskom jazyku.

2.8 Ak zákazník uvedie e-mailovú adresu s cieľom vykonania zmluvy, je povinný zabezpečiť, aby mohol na tejto adrese prijímať e-maily odoslané predávajúcim. Najmä pri použití filtrov SPAM musí zákazník zabezpečiť, aby boli správne nakonfigurované tak, aby mohli byť doručené e-maily odoslané predajcom alebo tretími stranami poverenými spracovaním objednávky na základe ich vonkajšieho vzhľadu. Predávajúci alebo ním poverená tretia strana vytvoria e-maily na spracovanie objednávky takým spôsobom, aby svojím vonkajším vzhľadom, najmä profilom vzorového textu, objektívne nevzbudzovali dojem spamovej správy.

 

3) Predmet zmluvy

3.1 Predávajúci poskytne zákazníkovi tovar. Služby poskytne predávajúci iba ako vedľajšie plnenie k zmluvám o dodaní tovaru. Rozhodujúca je dohodnutá kvalita plnenia. Predávajúci použite pri poskytovaní svojich výkonov podľa svojej voľby vlastných zamestnancov, subdodávateľov a iné poverené osoby.

3.2 V prípade zmluvy o dodaní nedigitálneho tovaru je základom pre plnenie predávajúceho opis uvedený v internetovom obchode alebo na príslušnom trhovisku predávajúceho. Odkazujeme na ustanovenia o výhrade vlastníctva podľa bodu 10. V prípade zmluvy o dodávke softvéru (ďalej len „nákup softvéru“) je predávajúci povinný natrvalo poskytnúť softvér uvedený v licenčnom certifikáte. Predávajúci je povinný poskytnúť kópiu softvéru na vhodnom dátovom nosiči, ako je CD-Rom, BluRay disk alebo USB kľúč, ako aj tlačenú verziu alebo stiahnuteľnú verziu súvisiacej používateľskej dokumentácie. Pred úplným zaplatením kúpnej ceny podľa bodu 8 sú všetky dátové nosiče, ako aj odovzdaná používateľská dokumentácia, predmetom výhrady vlastníctva predávajúceho. Pre kvalitu softvéru je rozhodujúci opis príslušného produktu v internetovom obchode alebo na trhu predajcu. Predávajúci tiež dlhuje práva udelené v súlade s ods. 4; Predávajúci je ďalej povinný poskytnúť práva podľa bodu 4;

3.3 V prípade zmluvy o dodávke digitálneho tovaru je predávajúci povinný

  • a) v prípade zmluvy o dodávke softvéru (ďalej ako nákup softvéru“) je predávajúci povinný natrvalo poskytnúť softvér uvedený v licenčnom certifikáte vo forme objektového kódu. Predávajúci je povinný preukázať možnosť stiahnutia softvéru a poskytnúť tlačenú alebo stiahnuteľnú verziu súvisiacej používateľskej dokumentácie. Pred úplným zaplatením kúpnej ceny podľa bodu 8 podlieha odovzdaná používateľská dokumentácia výhrade vlastníctva predávajúceho. Pre kvalitu softvéru je rozhodujúci opis príslušného produktu v internetovom obchode alebo na trhu predajcu. Predávajúci tiež dlhuje práva udelené v súlade s ods. 4; Predávajúci je ďalej povinný poskytnúť práva podľa bodu 4;

    b) v prípade zmluvy o prenechaní softvéru na čas určitý (ďalej len prenájom softvéru“) je predávajúci povinný poskytnúť softvér uvedený v licenčnom certifikáte vo forme objektového kódu na čas určitý. Predávajúci je povinný preukázať možnosť stiahnutia softvéru a poskytnúť tlačenú alebo stiahnuteľnú verziu súvisiacej používateľskej dokumentácie. Pred úplným zaplatením kúpnej ceny podľa bodu 8 podlieha odovzdaná používateľská dokumentácia výhrade vlastníctva predávajúceho. Pre kvalitu softvéru je rozhodujúci opis príslušného produktu v internetovom obchode alebo na trhu predajcu. Predávajúci tiež dlhuje práva udelené v súlade s ods. 4; Predávajúci je ďalej povinný poskytnúť práva podľa bodu 5;

3.4 V prípade zmluvy o dodávke digitálneho obsahu je predávajúci povinný dať k dispozícii digitálny obsah. Používanie digitálneho obsahu zaslaného zákazníkovi podlieha podmienkam používania príslušného poskytovateľa. Používanie digitálneho obsahu je s odkladom podmienené uhradením plnej kúpnej ceny v súlade s bodom 8. Predávajúci môže tiež dočasne povoliť používanie pred týmto časom.

3.5 Predávajúci je povinný poskytovať služby výlučne ako zmluvné alebo pozmluvné doplnkové plnenie k vyššie uvedeným hlavným povinným plneniam a iba po osobitnej konzultácii so zákazníkom.

3.6. Pre dodanie príslušného predmetu platí bod 9.

3.7 Ak by predávajúcemu bránili prekážky alebo by bol úplne vylúčený z možnosti poskytovať svoje zmluvné plnenia, pretože by mu neboli k dispozícii zamestnanci, dokumenty, údaje alebo zariadenia zákazníka primeraným alebo dostatočným spôsobom, alebo ak mu zákazník neposkytne povinnú súčinnosť vrátane dodržania termínov, úmyselne alebo z nedbalosti, je predávajúci oprávnený zaťažiť zákazníka dodatočnými nákladmi.

3.8 Ak je zákazníkom podnikateľ, zostáva vyhradené včasné a správne samozásobenie, pokiaľ za omeškanie a chybné samozásobenie nezodpovedá predávajúci.

 

4) Poskytnutie práv zo zmluvy o dodaní softvéru

4.1 Tento bod 4 platí výlučne pre zmluvy o nákupe softvéru podľa bodu 3.2, ako aj 3.3 a).

4.2 Zákazník získa s úplným zaplatením kúpnej ceny podľa bodu 8 nevýlučné, časovo neobmedzené právo na využívanie tovaru v rozsahu priznanom podľa zmluvy. Predávajúci môže tiež predbežne povoliť používanie tovaru pred týmto časom. Tovar smie používať iba maximálny počet fyzických osôb, ktorý zodpovedá tovaru kúpenému zákazníkom. Prípustné použitie zahŕňa inštaláciu softvéru, načítanie do hlavnej pamäte, ako aj jeho používanie zákazníkom v súlade s určením. Zákazník nemá za žiadnych okolností právo prenajať alebo sublicencovať kúpený tovar, po drôte alebo bezdrôtovými prostriedkami ho verejne reprodukovať alebo sprístupniť, alebo ho dať k dispozícii za úhradu alebo bezplatne tretím stranám. Bod 4.5 zostáva nedotknutý.

4.3 Zákazník je oprávnený vytvoriť si záložnú kópiu softvéru, ak je to potrebné na zabezpečenie jeho budúceho použitia.

4.4 Zákazník je oprávnený dekompilovať a reprodukovať softvér iba v rozsahu ustanovenom zákonom. Platí to však iba vtedy, ak predávajúci neposkytol zákazníkovi potrebné informácie na požiadanie v primeranej lehote.

4.5 Zákazník je oprávnený natrvalo odovzdať kúpenú kópiu softvéru tretej strane odovzdaním dokumentácie. V takom prípade sa úplne vzdá používania softvéru, odstráni všetky nainštalované kópie softvéru zo svojich počítačov a vymaže všetky kópie na iných nosičoch údajov alebo ich odovzdá predávajúcemu, pokiaľ nie je zo zákona povinný ich dlhšie uchovávať. Na žiadosť predávajúceho zákazník písomne potvrdí, že vyššie uvedené opatrenia boli vykonané v plnom rozsahu alebo, ak je to potrebné, vysvetlí dôvody pre dlhšie uschovanie. Okrem toho zákazník s treťou stranou výslovne dohodne rozsah priznaných práv v súlade s týmto bodom. 4. Rozdelenie nadobudnutých objemových balíkov nie je prípustné.

4.6 Ak zákazník používa softvér v rozsahu, ktorý presahuje práva na používanie tovaru z hľadiska kvality (s ohľadom na povolený spôsob použitia) alebo kvantitatívne (s ohľadom na počet používateľov), okamžite tým nadobúda ďalší tovar potrebný pre povolené použitie. Ak tak neurobí, predávajúci uplatní jemu prislúchajúce práva.

4.7 Poznámky o autorských právach, sériové čísla a ďalšie znaky slúžiace na identifikáciu programu nesmú byť zo softvéru odstránené alebo zmenené.

 

5) Poskytnutie práv zo zmluvy o prenechaní softvéru na čas určitý

5.1 Tento bod 5 platí výlučne pre zmluvy o prenechaní softvéru na čas určitý podľa bodu 3.3 b).

5.2 Zákazník získa s úplným zaplatením kúpnej ceny podľa bodu 8 nevýlučné, časovo na obdobie platnosti zmluvy obmedzené, neprenosné a nesublicencovateľné právo na používanie tovaru v rozsahu poskytnutom v zmluve a licenčnom certifikáte. Predávajúci môže tiež predbežne povoliť používanie tovaru pred týmto časom. Trvanie obmedzenej platnosti zmluvy sa určuje podľa príslušných informácií v internetovom obchode alebo na príslušnom trhovisku predávajúceho alebo podľa výberu, ktorý vykoná zákazník pred uzavretím zmluvy. Prípustné použitie zahŕňa inštaláciu softvéru, načítanie do hlavnej pamäte, ako aj jeho používanie zákazníkom v súlade s určením. Zákazník nemá za žiadnych okolností právo prenajať alebo sublicencovať kúpený tovar, po drôte alebo bezdrôtovými prostriedkami ho verejne reprodukovať alebo sprístupniť, alebo ho dať k dispozícii za úhradu alebo bezplatne tretím stranám.

5.3 Zákazník je oprávnený vytvoriť si záložnú kópiu softvéru, ak je to potrebné na zabezpečenie jeho budúceho použitia.

5.4 Zákazník je oprávnený dekompilovať a reprodukovať softvér iba v rozsahu ustanovenom zákonom. Platí to však iba vtedy, ak predávajúci neposkytol zákazníkovi potrebné informácie na požiadanie v primeranej lehote.

5.5 Okrem prípadov uvedených v bodoch 5.1 až 5.3, zákazník nie je oprávnený reprodukovať softvér.

5.6 Zákazník nie je oprávnený prenechať kópiu softvéru, ktorá mu bola prípadne poskytnutá, ani prípadné ďalšie vyhotovené kópie tretím stranám. Predovšetkým nie je oprávnený softvér predávať, požičiavať, prenajímať ani sublicencovať ani verejne reprodukovať alebo sprístupňovať.

5.7 Ak zákazník poruší niektoré z vyššie uvedených ustanovení, všetky práva na používanie udelené na základe tejto zmluvy sa stávajú okamžite neúčinnými a automaticky sa vracajú predávajúcemu. V takom prípade musí zákazník okamžite a úplne prestať používať softvér, vymazať všetky kópie softvéru nainštalovaného v jeho systémoch a vymazať prípadne vyhotovenú(-é) záložnú(-é) kópiu (kópie) alebo ich odovzdať predávajúcemu.

 

6) Povinnosti zákazníka

6.1 Zákazník je povinný prijať vhodné opatrenia na zabezpečenie tovaru proti neoprávnenému prístupu tretích strán, najmä uchovávať všetky kópie digitálneho obsahu na chránenom mieste, pokiaľ zmluva, licenčný certifikát alebo akákoľvek dokumentácia používateľa neuvádza inak.

6.2 Zákazník musí uviesť kontaktnú osobu, ktorej vysvetlenia, pokiaľ slúžia na realizáciu zmluvy a úkony, sú pre zákazníka záväzné. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na spotrebiteľov.

6.3 Pred a počas plnenia zmluvy musí zákazník informovať predávajúceho o všetkých okolnostiach a procesoch súvisiacich s plnením zmluvy, ktoré sú potrebné a relevantné pre prípravu a vykonanie zmluvy. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na spotrebiteľov.

6.4 Zákazník je povinný pri plnení zmluvy podporovať predávajúceho podľa jeho najlepšieho vedomia a svedomia a vytvárať všetky podmienky potrebné na riadne vykonanie zmluvy. Zákazník sa predovšetkým zaväzuje poskytnúť predávajúcemu všetky dokumenty, údaje a informácie potrebné na splnenie zmluvných záväzkov v požadovanej forme. To tiež zahŕňa, že zákazník včas informuje zamestnancov o blížiacich sa dodávkach alebo iných službách poskytovaných predávajúcim.

 

7) Právo na odstúpenie od zmluvy

7.1 Spotrebitelia majú právo na odstúpenie od zmluvy.

7.2 Ďalšie informácie o práve na odstúpenie od zmluvy sú uvedené v poučení predávajúceho o odstúpení od zmluvy. K dispozícii je na adrese: https://www.lizengo.sk/odstupenie-od-zmluvy alebo na príslušnom trhovisku predávajúceho.

 

8) Ceny a platobné podmienky

8.1 Pokiaľ nie je v popise produktu predávajúceho uvedené inak, uvedené ceny sú celkové ceny vrátane zákonnej dane z pridanej hodnoty. Prípadné dodatočné náklady na dodanie a prepravu sú uvedené osobitne v popise príslušného produktu.

8.2 Pri dodávkach do krajín mimo Európskej únie môžu v jednotlivých prípadoch vzniknúť dodatočné náklady, za ktoré predávajúci nezodpovedá a ktoré znáša zákazník. Patria sem napríklad náklady na prevod peňazí úverovými inštitúciami (napr. poplatky za prevod, poplatky za výmenný kurz) alebo dovozné odvody alebo dane (napr. clá). Takéto náklady môžu vzniknúť aj v súvislosti s prevodom peňazí, ak sa dodávka neuskutoční do krajiny mimo Európskej únie, ale zákazník uskutoční platbu z krajiny mimo Európskej únie.

8.3 Možnosti platby budú zákazníkovi oznámené v internetovom obchode alebo na príslušnom trhovisku predávajúceho.

8.4 Ak bola platba vopred dohodnutá bankovým prevodom, platba je splatná okamžite po uzavretí zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli na neskoršom termíne splatnosti.

8.5 Pri platbe prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (ďalej len „PayPal“) sa realizuje platba prostredníctvom služby PayPal s tým, že platia podmienky používania služby PayPal, ktoré sú k dispozícii na adrese https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full alebo – ak zákazník nemá účet PayPal – za podmienok pre platby bez účtu PayPal, ktoré je k dispozícii na adrese https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

8.6 Pri výbere spôsobu platby „SOFORT Überweisung“ sa platba uskutoční cez poskytovateľa platobných služieb SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Mníchov (ďalej len „SOFORT“). Aby bolo možné uhradiť sumu faktúry prostredníctvom SOFORT Überweisung, musí disponovať zákazník účtom pre online bankovníctvo s metódou PIN/TAN, ktorý bol aktivovaný pre účasť na SOFORT Überweisung, musí sa v priebehu platobného procesu zodpovedajúcim spôsobom legitimovať a platobný príkaz SOFORT-u potvrdiť. Následne SOFORT ihneď vykoná platobnú transakciu a zaťaží bankový účet zákazníka. Viac informácií o spôsobe platby SOFORT Überweisung nájdete na internete na adrese https://www.sofort.com/ger-DE/kaeufer/su/so-funktioniert-sofort-ueberweisung/.

8.7 Ak je zvolený spôsob platby nákup na faktúru, je kúpna cena splatná po doručení a fakturácii tovaru. V takom prípade musí byť nákupná cena zaplatená do 7 (siedmich) dní od prijatia faktúry bez odpočtu, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Ustanovenie o omeškaní podľa § 286 ods. 3 Občianskeho zákonníka zostáva týmto nedotknuté. Predávajúci si vyhradzuje právo ponúknuť nákup tovaru na faktúru do určitého objemu objednávky a odmietnuť tento spôsob platby, ak dôjde k prekročeniu uvedeného objemu objednávky. V takom prípade bude predávajúci informovať zákazníka o zodpovedajúcom platobnom obmedzení vo svojich platobných informáciách v internetovom obchode alebo na príslušnom trhovisku predávajúceho.

8.8 Ak je zvolený spôsob platby inkasom SEPA, fakturovaná suma je splatná po udelení práva na inkaso SEPA, ale nie skôr, ako uplynie lehota pre predbežnú informáciu. Inkaso sa vykoná pri nákupe cez trhovisko predávajúceho v čase zadania objednávky. Inkaso sa vykoná pri nákupe prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho, keď objednaný tovar opustí sklad predávajúceho a zákazník je informovaný o odkaze na stiahnutie tovaru alebo keď mu bol zaslaný e-mailom produktový kľúč, pričom vždy závisí od odoslania oznámenia alebo e-mailu, ale nie skôr, než uplynie lehota pre predbežnú informáciu. Predbežnou informáciou („Pre-Notification“) sú všetky oznámenia (napr. faktúry, poistky, zmluvy) predávajúceho pre zákazníka, ktoré ohlasujú vykonanie inkasa prostredníctvom SEPA. Ak nie je inkaso inkasované z dôvodu nedostatočných finančných prostriedkov na účte alebo z dôvodu poskytnutia nesprávneho bankového účtu alebo ak zákazník má voči inkasu námietky, aj keď k tomu nie je oprávnený, znáša zákazník poplatky vyplývajúce zo spätného zúčtovania príslušnej úverovej inštitúcie, ak je za to zodpovedný.

8.9 Pri voľbe platby kreditnou kartou je účet zaťažený v čase ukončenia objednávky.

8.10 Pri voľbe spôsobu platby „Amazon Pay“ sa platba uskutoční prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb Amazon Payments Europe s.c.a 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (ďalej len „Amazon Pay“) pomocou platobných informácií uložených na účte Amazonu zákazníka, pričom platia podmienky pre platby prostredníctvom Amazon Pay, ktoré sú prístupné na nahliadnutie na adrese https://pay.amazon.de/help/201751590 ? ld = NSGoogle.

8.11. Ak sa platba vykonáva pomocou spôsobu platby, ktorý ponúka poskytovateľ platobných služieb Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Štokholm, Švédsko (ďalej len „Klarna“), platba sa vykonáva v prospech spoločnosti Klarna v súlade s nasledujúcimi podmienkami:

Faktúra: Platobná lehota je 14 dní od odoslania tovaru. Podmienky fakturácie sú na nahliadnutie k dispozícii na adrese: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/EID/de_de/invoice?fee%3D0.

Kúpa na splátky: S finančnou službou spoločnosti Klarna môže byť nákup zákazníka flexibilne zaplatený v mesačných splátkach vo výške najmenej 1/24 z celkovej sumy (ale najmenej 6,95 eura) alebo za podmienok, ktoré sú inak špecifikované v procese objednávky. Splátka je splatná na konci mesiaca po tom, čo spoločnosť Klarna pošle mesačnú faktúru. Ďalšie informácie o splátkovom predaji vrátane všeobecných obchodných podmienok a štandardných európskych informácií o spotrebiteľských úveroch nájdete na stránke https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/EID/de_de/account.

Okamžitý prevod: Účet zákazníka je zaťažený ihneď po zadaní objednávky.

Použitie platobných metód faktúra a splátkový predaj vyžaduje pozitívne preverenie bonity. Ďalšie informácie a používateľské podmienky spoločnosti Klarna nájdete na stránke https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/user.

8.12 Započítanie protipohľadávok zákazníka oproti pohľadávkam predávajúceho je vylúčené, pokiaľ predávajúci neuzná protipohľadávku alebo pokiaľ nebola právoplatne určená. Zádržné právo kupujúceho je taktiež obmedzené len na protipohľadávky tohto druhu.

8.13 V prípade oneskorenej platby je predávajúci oprávnený účtovať zákazníkovi úrok z omeškania vo výške 9 % nad platnú základnú úrokovú sadzbu. Predávajúci je oprávnený od zákazníka požadovať, v prípade, že je napriek upomienke v omeškaní s platbou, aby zaplatil náklady na upomínanie a inkaso, ktoré bolo potrebné uhradiť inkasným inštitúciám a advokátom, ktorých predávajúci použil na príslušné právne stíhanie. Sadzby sa riadia v prípade inkasných inštitúcií podľa zákonných zúčtovacích sadzieb inkasných inštitúcií, u advokátov podľa zákona o odmeňovaní advokátov. Ak predávajúci vykonáva proces upomínania sám, zákazník sa zaväzuje zaplatiť za každú upomienku sumu 1,50 eura. Toto sa nevzťahuje na upomienku, ktorá zakladá oneskorenie. Zákazník si vyhradzuje právo preukázať predávajúcemu menšie škody. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na spotrebiteľov.

8.14 Pre zákazníkov, ktorí nemajú bydlisko v Spolkovej republike Nemecko, je možný nákup za netto ceny, ak už v objednávke uvedú svoje platné identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty. Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty oznámené po zadaní objednávky sa nebude brať do úvahy.

 

9) Dodacie a zasielacie podmienky

9.1 Dodanie tovaru sa uskutočňuje prepravnou cestou na dodaciu adresu uvedenú zákazníkom, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Pri spracovaní transakcie je rozhodujúca dodacia adresa uvedená v objednávke pri spracovávaní predávajúcim.

9.2 Ak prepravná spoločnosť pošle tovar späť predávajúcemu, pretože ho nebolo možné doručiť zákazníkovi, znáša náklady za neúspešnú prepravu zákazník. To neplatí, ak zákazník účinne uplatňuje svoje právo na odstúpenie od zmluvy, ak nie je zodpovedný za okolnosť, ktorá viedla k nemožnosti dodania, alebo ak mu bolo dočasne zabránené prijať ponúkané plnenie, pokiaľ mu predávajúci svoje plnenie neoznámil primeraný čas vopred.

9.3 Vlastný odvoz nie je z logistických dôvodov možný.

9.4 Digitálny obsah je zákazníkovi poskytovaný v elektronickej podobe prostredníctvom odkazu na stiahnutie. Produktové kľúče sa zákazníkovi posielajú e-mailom.

 

10) Výhrada vlastníctva

10.1 Dodávaný nedigitálny tovar zostáva vo vlastníctve predávajúceho až do úplného zaplatenia pohľadávky predávajúceho z kúpnej ceny (výhrada vlastníctva).

10.2 Zákazník je povinný pre predávajúceho uchovávať nedigitálny tovar a šetrne s ním zaobchádzať. Prostredníctvom skladovania, napríklad oddelením od iného tovaru, musí dať jasne najavo, že tovar je majetkom predávajúceho. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na spotrebiteľov.

10.3 V prípade vzatia do zálohy alebo iných zásahov tretích strán musí zákazník okamžite písomne informovať predávajúceho.

10.4 Zákazník má právo na ďalší predaj nedigitálneho tovaru v rámci svojej bežnej podnikateľskej činnosti, nesmie ho však poskytnúť ako zábezpeku ani založiť. Zákazník už teraz odstupuje predávajúcemu všetky pohľadávky vo výške konečnej sumy faktúry (vrátane dane z pridanej hodnoty) tých pohľadávok predávajúceho, ktoré mu vzniknú z ďalšieho predaja voči jeho odberateľom alebo iným tretím stranám. Postúpenie slúži na zabezpečenie predmetnej pohľadávky v rovnakom rozsahu ako výhrada vlastníctva podľa bodu 10.1. týchto podmienok. Zákazník je splnomocnený na inkaso aj po odstúpení. Predávajúci je však oprávnený pohľadávky inkasovať sám, ak si zákazník neplní svoje platobné povinnosti, je v omeškaní s platbami, bol podaný návrh na začatie konkurzného konania alebo ak zákazník zastaví svoje platby. V týchto prípadoch môže predávajúci splnomocnenie na inkaso zrušiť. Predávajúci môže tiež požadovať, aby zákazník okamžite informoval predávajúceho o odstúpených pohľadávkach a ich dlžníkoch, poskytol predávajúcemu písomné vyhlásenie o odstúpení a všetky informácie a dokumenty potrebné pre inkaso pohľadávky. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na spotrebiteľov.

10.5. Ak sa spojí alebo zmieša predávajúcim dodaný nedigitálny tovar s inými hnuteľnými vecami takým spôsobom, že sa stane podstatnou súčasťou jednotnej veci, potom zákazník prevedie na predávajúceho podielové spoluvlastníctvo k jednotnej veci. Zákazník týmto postúpi predávajúcemu všetky pohľadávky vo výške konečnej sumy faktúry (vrátane dane z pridanej hodnoty) z pohľadávok predávajúceho, ktoré vyplývajú z ďalšieho predaja predmetov, ku ktorým má predávajúci spoluvlastnícke právo; predajca akceptuje toto odstúpenie. Ustanovenia v bode 10.4 veta 3 a nasl. platia primerane. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na spotrebiteľov.

10.6 Ak zákazník používa nedigitálny tovar dodaný predávajúcim takým spôsobom, že sa stane súčasťou novej veci takým spôsobom, že tým majetok predávajúceho definitívne zanikne, vlastníctvo predávajúceho pokračuje alikvotným pomerom na vyrobenom výrobku. Zákazník už teraz odstupuje predávajúcemu všetky pohľadávky vo výške konečnej sumy faktúry (vrátane dane z pridanej hodnoty) z pohľadávok predávajúceho, ktoré mu vzniknú z ďalšieho predaja produktu voči jeho odberateľom alebo iným tretím stranám. Ustanovenia v bode 10.4 veta 3 a nasl. platia primerane. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na spotrebiteľov.

10.7 Ak prevyšujú zábezpeky, na ktoré má predávajúci právo, zabezpečené pohľadávky o viac ako 20 %, je predávajúci povinný na žiadosť zákazníka tieto uvoľniť podľa voľby predávajúceho z dôvodu, že zábezpeky presahujú uvedený limit.

 

11) Záruka pri zmluvách podľa bodu 3.2, 3.3 a) a 3.3 c)

11.1 Ustanovenia tohto bodu 11 platia pre zmluvy podľa bodu 3.2, 3.3 a) a 3.3 c).

11.2 Nároky z vecných chýb voči predávajúcemu sú premlčané jeden rok po prechode nebezpečenstva za predpokladu, že ide o novovyrobený tovar a dielenské To neplatí, ak zákon podľa § 438 odsek 1 číslo 2 (stavby a veci pre stavby), § 445b odsek 1 (právo na regres ) a § 634a odsek 1 číslo 2 (stavebné chyby) Občianskeho zákonníka predpisuje dlhšie obdobia. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na spotrebiteľov.

11.3 V prípade dodania použitého tovaru – s výhradou právnych predpisov a iných dohôd – sú vylúčené akékoľvek práva z vecných chýb. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na spotrebiteľov.

11.4 Všetky informácie o tovare, bez ohľadu na to, či boli výslovne písomne dohodnuté alebo nie, sú údaje o kvalite a nie záruky, prisľúbené vlastnosti, zmluvne predpokladané použitia a podobne. Zrejmé nepresnosti (preklepy, chyby vo výpočtoch, formálne chyby atď.) v poznámkach, protokoloch, návodoch na obsluhu, výpočtoch, prospektoch, v internetovom obchode predávajúceho atď. môže predávajúci kedykoľvek opraviť. Nárok na odstránenie takýchto zjavných chýb je vylúčený.

11.5 Na dodávky predávajúceho sa vzťahujú v každom prípade voči obchodníkom zákonné kontrolné a reklamačné povinnosti podľa § 377 Obchodného zákonníka. Ak sa dodávka realizuje na objednávku sprostredkovateľa priamo spotrebiteľovi, taktiež platí bez obmedzenia povinnosť reklamácie podľa obchodného práva.

Toto ustanovenie sa nevzťahuje na spotrebiteľov.

11.6 Ak zákazník odmietne dodávku predávajúceho z iného dôvodu, ako je závažná chyba, ktorá podstatne obmedzuje alebo znemožňuje použitie, hoci predávajúci vyhlásil, že je ochotný plniť, je zákazník v omeškaní s prevzatím. Prijatie dodávky nemožno odmietnuť z dôvodu nepodstatných chýb.

11.7 Zo záruky sú vylúčené chyby, ktoré boli spôsobené nesprávnou obsluhou, zmenami komponentov systému v rozpore so zmluvnými dokumentami, použitím nevhodných organizačných prostriedkov, použitím v prostredí hardvéru alebo softvéru, ktorý nespĺňa požiadavky uvedené v licenčnom certifikáte, nezvyčajnými prevádzkovými podmienkami alebo zásahmi do systému zo strany zákazníka alebo tretích strán. Ak sa tovar používa v spojení so zariadeniami tretích strán, platí záruka na funkčné a výkonnostné chyby iba vtedy, ak k takýmto poruchám dôjde aj bez takého pripojenia alebo ak je kompatibilita s týmito predmetmi súčasťou zmluvne dohodnutej kvality.

11.8 Ak je dodávka chybná, môže predávajúci podľa svojej voľby poskytnúť dodatočné plnenie odstránením chyby (oprava) alebo dodaním bezchybnej veci (náhradné dodanie). V poslednom prípade je zákazník povinný na žiadosť predávajúceho vrátiť chybný tovar v súlade so zákonnými ustanoveniami. Ak je zákazník spotrebiteľom, uplatňuje sa vyššie uvedená veta s tým, že sa neodovzdajú úžitky, ani sa nenahradia svojou hodnotou. Zákazník musí poskytnúť predávajúcemu čas a príležitosť na dodatočné plnenie, najmä na opravu.

11.9 Predávajúci znáša náklady potrebné na účely kontroly a dodatočného plnenia, najmä náklady na dopravu, cestovné, prácu a materiál, v súlade so zákonnými ustanoveniami, ak ide skutočne o chybu. V prípade neodôvodnenej žiadosti o odstránenie chýb zo strany zákazníka je predávajúci oprávnený požadovať náhradu svojich nákladov vynaložených na dodatočné plnenie, ibaže by zákazník nebol zodpovedný za neoprávnenú reklamáciu chýb. Ak dodatočné plnenie zlyhá, predávajúci definitívne a vážne odmietne dodatočné plnenie (aj podľa § 439 ods. 4 Občianskeho zákonníka), ak je pre zákazníka dodatočné plnenie neprimerané alebo ak nastane prípad podľa § 323 ods. 2 Občianskeho zákonníka, môže zákazník bez ujmy na prípadných nárokoch na náhradu škody od zmluvy odstúpiť alebo znížiť protihodnotu.

11.10 Zákazníkovi nároky a práva z chýb nevzniknú, ak dôjde k nevýznamnej odchýlke od dohodnutej kvality, v prípade len zanedbateľného zhoršenia použiteľnosti, v prípade prirodzeného opotrebenia alebo škôd, pokiaľ boli spôsobené nesprávnym alebo nedbanlivým zaobchádzaním alebo skladovaním, nadmerným namáhaním, nevhodnými prevádzkovými prostriedkami alebo mimoriadnymi vonkajšími vplyvmi, ktoré sa podľa zmluvy nepredpokladali. Ak je zákazník oprávnený z dôvodu neúspešného dodatočného plnenia na jednej strane naďalej požadovať dodatočné plnenie a na druhej strane namiesto toho uplatňovať zákonné práva, na ktoré má nárok, môže predávajúci požiadať zákazníka, aby uplatnil svoje práva v primeranej lehote. Zákazník musí informovať predajcu o svojom rozhodnutí v textovej podobe (napr. e-mailom, faxom alebo listom). Rozhodujúce pre dodržanie lehoty je doručenie vyhlásenia zákazníka predávajúcemu. Ak zákazník neuplatní svoje práva včas, môže ich uplatniť, najmä právo na odstúpenie od zmluvy alebo na náhradu škody namiesto plnenia, ak nová ním stanovená primeraná lehota pre dodatočné plnenia uplynula bez úspechu. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na spotrebiteľov.

11.11 Regresné nároky zákazníka voči predávajúcemu podľa ods. § 445a Občianskeho zákonníka existuje len potiaľ, ak zákazník so svojím odberateľom neuzavrel žiadne dohody, ktoré by prekračovali zákonné nároky na chyby. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na spotrebiteľov.

11.12 Skrátená premlčacia lehota a vylúčenie zodpovednosti podľa tohto bodu 11 sa neuplatňujú v prípade úmyselného alebo nedbanlivého spôsobenia smrti, poranenia alebo poškodenia zdravia, v prípade úmyselného alebo hrubého zanedbania povinnosti zo strany predávajúceho, v prípade podvodného zatajenia chyby, v prípade príslušnej záruky týkajúcej sa kvality alebo nárokov podľa zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú výrobkom.

11.13 Ak predávajúci poskytuje podľa tejto zmluvy aktualizácie, nové verzie programov alebo iný nový obsah pre pôvodný predmet tejto zmluvy, platí tento bod 11 primerane,

11.14 V prípade právnych nedostatkov platia ustanovenia tohto bodu 11 primerane,

 

12) Záruka pri zmluvách podľa bodu 3.3 b)

12.1 Ustanovenia tohto bodu 12 platia pre zmluvy podľa bodu 3.3 b).

12.2 Zákazníkovi prislúchajú v prípade vecných nedostatkov zákonné práva. Zákazník sa zaväzuje bezodkladne informovať predávajúceho o vecných nedostatkoch.

12.3 Právo zákazníka na mimoriadnu výpoveď z dôvodu neposkytnutia zmluvného použitia podľa § 543 ods. 2 bod 1 č. 1 Občianskeho zákonníka je vylúčené. To neplatí, ak ide o chybu, ktorú predávajúci zlomyseľne zamlčal, alebo v prípade oneskoreného doručenia zákazníkovi, ak je za oneskorené dodanie zodpovedný predávajúci.

12.4 Nároky a práva zákazníka z dôvodu chýb nie sú dané, ak zákazník softvér nepoužíva v súlade s určením alebo nenáležite, ak modifikuje alebo zmení softvér bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho alebo ak problémy alebo chyby sú spôsobené tým, že softvér sa používa v hardvérovom alebo softvérovom prostredí, ktoré nespĺňa požiadavky uvedené v licenčnom certifikáte, ibaže by zákazník preukázal, že chyba bola spôsobená softvérom.

12.5 Zákazníkovi nároky a práva z chýb nevzniknú, ak dôjde k nevýznamnej odchýlke od dohodnutej kvality, v prípade len zanedbateľného zhoršenia použiteľnosti, v prípade prirodzeného opotrebenia alebo škôd, pokiaľ boli spôsobené nesprávnym alebo nedbanlivým zaobchádzaním alebo skladovaním, nadmerným namáhaním, nevhodnými prevádzkovými prostriedkami alebo mimoriadnymi vonkajšími vplyvmi, ktoré sa podľa zmluvy nepredpokladali.

12.6 Výluka z ručenia podľa tohto bodu 12 sa neuplatňuje v prípade úmyselného alebo nedbanlivého spôsobenia smrti, poranenia alebo poškodenia zdravia, v prípade úmyselného alebo hrubého zanedbania povinnosti zo strany predávajúceho, v prípade podvodného zatajenia chyby, v prípade príslušnej záruky týkajúcej sa kvality alebo nárokov podľa zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú výrobkom.

12.7 Ak predávajúci poskytuje podľa tejto zmluvy aktualizácie, nové verzie programov alebo iný nový obsah pre pôvodný predmet tejto zmluvy, platí tento bod 12 primerane.

12.8 V prípade právnych nedostatkov platia ustanovenia tohto bodu 12 primerane.

 

13) Záručné podmienky „100 % záruka vrátenia peňazí“

Záruka sa poskytuje na obdobie 3 rokov od dátumu fakturácie. Vylúčené z toho sú produkty s obmedzenou lehotou platnosti. Pri takýchto produktoch je záruka obmedzená na obdobie platnosti produktu. Po preukázaní, že výrobok bol kúpený od predávajúceho a po písomnom potvrdení, že sa výrobok už nepoužíva a že nebol odovzdaný tretím stranám, bude bez uvedenia dôvodu vrátených 100 % zaplatenej ceny. Platba bude vrátená 14 dní po doručení dokladu a potvrdenia od predávajúceho. Táto záruka platí len pre spotrebiteľov.

 

14) Ručenie za iné porušenie povinností

14.1 Pri porušení povinností, ktoré nemá za následok materiálne alebo právne chyby podľa bodu 11 a 12, predávajúci zodpovedá za úmyselné a hrubo nedbanlivé konanie svojich orgánov a pomocníkov a za smrť, poranenie a poškodenie zdravia bez ohľadu na stupeň zavinenia.

14.2 Predávajúci je tiež zodpovedný za ľahkú nedbanlivosť zo strany svojich orgánov a pomocníkov v prípade nemožnosti, oneskorenia pri plnení, nedodržania záruky alebo porušenia inej základnej zmluvnej povinnosti. Základnými zmluvnými povinnosťami sú také zmluvné povinnosti, ktorých splnenie umožňuje predovšetkým riadne vykonanie zmluvy a na dodržanie ktorých sa môže zmluvný partner pravidelne spoľahnúť. V týchto prípadoch je zodpovednosť predávajúceho obmedzená na také škody typické pre zmluvu, ktoré musel predávajúci rozumne očakávať pri uzavretí zmluvy.

14.3 Zodpovednosť predávajúceho nad rámec zodpovednosti podľa bodu 12.1 a 12.2 je – bez ohľadu na právny dôvod – vylúčená. Platí to najmä pre všetky nároky z dôvodu porušenia zmluvných povinností a nároky z nedovoleného konania, ale nie pre nároky z dôvodu zavinenia pri uzavretí zmluvy.

14.4 Predávajúci nezodpovedá za stratu údajov počas kontroly, za akékoľvek potrebné opravné opatrenia alebo iné služby. Zákazník musí zabezpečiť, aby boli údaje na príslušných zariadeniach alebo dátových pamätiach zálohované a aby na nich neboli citlivé údaje.

14.5 Akékoľvek obmedzenie zodpovednosti dohodnuté so zákazníkom sa vzťahuje aj na orgány a pomocníkov predávajúceho.

14.6 Nároky podľa zákona o zodpovednosti za výrobky zostávajú nedotknuté.

 

15) Uplatnenie akciových poukážok

15.1. Poukážky, ktoré predávajúci vydávajú bezplatne ako súčasť propagačných akcií s určitou lehotou platnosti a ktoré si zákazník nemôže kúpiť (ďalej len „akciové poukážky“), je možné uplatniť v internetovom obchode predávajúceho a iba počas stanoveného obdobia.

15.2 Jednotlivé výrobky môžu byť vylúčené z akcie, ak príslušné obmedzenie vyplýva z obsahu akciovej poukážky.

15.3 Akciové poukážky je možné uplatniť len pred ukončením procesu objednávania. Dodatočné zaúčtovanie nie je možné.

15.4 Na jednu objednávku je možné uplatniť vždy iba jednu akciovú poukážku.

15.5 Hodnota tovaru musí zodpovedať minimálne hodnote akciovej poukážky. Prípadnú nevyužitú hodnotu predávajúci nevyplatí.

15.6 Ak hodnota akciovej poukážky nepostačuje na pokrytie objednávky, na úhradu rozdielu je možné zvoliť jeden z ďalších spôsobov platby ponúkaných predávajúcim.

15.7 Suma akciovej poukážky sa nevypláca v hotovosti a ani sa neúročí.

15.8 Akciová poukážka sa nevracia, ak zákazník vráti všetok tovar alebo jeho časť, ktorý bol zaplatený akciovou poukážkou, v rámci svojho zákonného práva na odstúpenie od zmluvy.

15.9 Akciová poukážka je prenosná. Predávajúci môže poskytnúť plnenie s oslobodzujúcim účinkom príslušnému držiteľovi, ktorý uplatní akciovú poukážku v jeho internetovom obchode. To neplatí, ak má predávajúci vedomosť alebo nevedomosť v dôsledku hrubej nedbanlivosti o neoprávnenosti, nespôsobilosti na podnikanie alebo o chýbajúcom oprávnení na zastupovanie príslušného držiteľa.

 

16) Uvedenie ako referencie

Ak je zákazníkom podnikateľ, súhlasí s tým, aby predávajúci uviedol jeho spoločnosť a s použitím jeho značky, ktorá s ňou súvisí, ako referenciu na webovej stránke predávajúceho, vo svojich profiloch na sociálnych médiách (napr. Twitter, LinkedIn, Xing) a vo svojich vlastných publikáciách. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať vyhlásením predávajúcemu s účinkom do budúcnosti.

 

17) Záverečné ustanovenia

17.1 Zmluvný partner je oprávnený postúpiť práva a nároky zo zmluvného vzťahu na tretie strany iba s predchádzajúcim písomným súhlasom predávajúceho. § 354a Obchodného zákonníka zostáva nedotknutá; § 354a Obchodného zákonníka sa nevzťahuje na spotrebiteľov.

17.2 Platí výlučne nemecké právo s vylúčením Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnom predaji tovaru a medzinárodného súkromného a procesného práva. Pokiaľ ide o spotrebiteľov, táto voľba práva sa uplatňuje iba v rozsahu, v akom nezáväzné právne predpisy štátu, v ktorom má spotrebiteľ obvyklý pobyt, poskytujú širšiu ochranu.

17.3 Výhradným sídlom súdu pre všetky spory vyplývajúce zo zmlúv, na ktoré sa vzťahujú tieto podmienky a v súvislosti so zmluvami, na ktoré sa tieto podmienky vzťahujú, je sídlo predávajúceho; predávajúci je však oprávnený uplatiť svoje práva voči zákazníkovi v ktoromkoľvek zákonnom sídle súdu. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na spotrebiteľov.

17.4 Európska komisia poskytuje na riešenie sporov online platformu na internete pod nasledujúcim odkazom:
https://ec.europa.eu/consumers/odr. Táto platforma slúži ako kontaktné miesto na mimosúdne riešenie sporov vyplývajúcich z online predajov alebo zmlúv o poskytovaní služieb, do ktorých je zapojený spotrebiteľ. Predávajúci nie je povinný zúčastňovať sa na konaní urovnávania sporov pred spotrebiteľským arbitrážnym súdom, v zásade je však ochotný sa na konaní zúčastniť. Ostatné ustanovenia tohto bodu 17 však zostávajú týmto nedotknuté.

Naposledy prohlíženo
Live Chat Live Chat