Obchodné podmienky

 


 

Obsah

1. Rozsah pôsobnosti
2. Uzavretie zmluvy
3. Predmet zmluvy
4. Udelenie práv u zmluvy na dodávku softvéru
5. Udelenie práv u zmluvy na časovo obmedzené užívaní softvéru
6. Povinnosti zákazníka
7. Právo na odstúpenie od zmluvy
8. Ceny a platobné podmienky
9. Dodacie a prepravné podmienky
10. Výhrada vlastníctva
11. Záruka u zmlúv podľa čl. 3.2, 3.3 a) a 3.3 c) 
12. Záruka u zmlúv podľa čl. 3.3 b) 
13. Ručenie za iné porušenie povinnosti 
14. Uplatňovanie akčných poukážok 
15. Záverečné ustanovenia

 


 

1) Rozsah pôsobnosti

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „podmienky“) spoločnosti lizengo GmbH & Co. KG (ďalej len „predávajúci“), sú platné pre všetky zmluvy medzi predávajúcim a zmluvným partnerom (ďalej „zákazník“) o predaji, dodávke a časovo obmedzenom prenechaní rôznych digitálnych obsahov, digitálneho tovaru a nedigitálneho tovaru (ďalej súhrnne označované ako „tovar“). V prípade, že predávajúci ponúka aj služby,  poskytuje ich výhradne ako doplnkové služby k vyššie uvedeným kúpnym zmluvám. Odlišné, protichodné alebo doplňujúce všeobecné obchodné podmienky zákazníka sa stávajú súčasťou zmluvy iba vtedy a do tej miery, ak ich platnosť predávajúci výslovne odsúhlasil. Predávajúcim nevyslovené prijatie všeobecných obchodných podmienok zákazníka konkludentným správaním je vylúčené. Táto požiadavka súhlasu platí v každom prípade, napríklad aj vtedy, ak predávajúci poskytne zákazníkovi bez výhrad služby pri znalosti jeho všeobecných obchodných podmienok.

1.2 Tieto VOP platia pre spotrebiteľov (§ 13 nem. občiansky zákonník), ako aj pre podnikateľov (§ 14 nem. občiansky zákonník). Pokiaľ ďalej uvedené VOP neobsahujú žiadne zvláštne upozornenie, platia všetky podmienky rovnako pre zmluvy s podnikateľmi aj spotrebiteľmi. V prípade, že niektoré podmienky nie sú pre spotrebiteľov platné alebo sú platné iba v zmenenej forme, je to zvýraznené tučným písmom.

1.3 Tieto podmienky sú platné aj pre budúce zmluvné vzťahy medzi zákazníkom a predávajúcim. Platia bez ohľadu na to, či na nich bolo v jednotlivom prípade zvlášť prihliadané. Pre spotrebiteľov platia tieto podmienky pre budúce zmluvné vzťahy, pokiaľ je hlavnou náplňou týchto zmlúv dodávka digitálneho a nedigitálneho tovaru.

1.4 Digitálne obsahy v zmysle týchto VOP sú všetky digitálne ponuky s výnimkou digitálneho tovaru, ako sú digitálne dostupné prístupové kódy, produktové kľúče alebo iné digitálne dostupné informácie.

1.5 Digitálny tovar v zmysle týchto VOP sú všetky softvéry, ktoré sa nenachádzajú na fyzickom dátovom nosiči, ktoré predávajúci poskytol - v prípade potreby spolu s pridelením určitých užívateľských práv podľa čl. 5 a 6 - na stiahnutie.

1.6 Nedigitálny tovar za týchto VOP je všetok softvér obsiahnutý na fyzickom dátovom nosiči, ktorý bol predávajúcim vo fyzickej forme predaný - v prípade potreby spolu s pridelením určitých užívateľských práv podľa čl. 5 a 6 - ako aj iné fyzické produkty.

1.7 S odovzdaním objednávky podľa čl. 2.2 zákazník potvrdzuje svoj súhlas s týmito VOP.

 

2) Uzavretie zmluvy

2.1 Ceny, cenové ponuky a popisy tovaru alebo iných služieb, ktoré sú uvedené v internetovom obchode predávajúceho, nie sú v žiadnom prípade ponukou.

2.2 Zákazník môže odoslať ponuku cez online formulár integrovaný v internetovom obchode predávajúceho. Po vložení vybraného tovaru do virtuálneho nákupného košíka a dokončení procesu elektronického objednávania zákazník klepnutím na posledné tlačidlo „KÚPIŤ TERAZ“, pod ktorým si môže cez odkaz pozrieť tieto VOP, odovzdáva právne záväznú ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcu sa tovaru v nákupnom košíku.

2.3 Pred záväzným odoslaním objednávky cez objednávkový online formulár predávajúceho môže zákazník identifikovať možné chyby zadania starostlivým prečítaním informácií zobrazených na obrazovke. Účinným technickým prostriedkom na lepšie rozpoznanie chýb pri zadávaní môže pritom byť funkcia zväčšenia v prehliadači, pomocou ktorej sa zväčšuje zobrazenie na obrazovke. Svoje zadania zákazník môže v rámci elektronického objednávkového procesu opravovať cez bežné funkcie klávesnice a myši tak dlho, kým nakoniec neklikne na tlačidlo „KÚPIŤ TERAZ“, ktoré proces objednávania uzatvorí.

2.4 Pri odoslaní ponuky cez online objednávkový formulár predávajúceho a pred prijatím ponuky zákazníka predávajúcim sa uloží text zmluvy od predávajúceho. Zákazníkovi sa po odoslaní jeho objednávky tento text odošle spolu s týmito VOP v textovej podobe (napr. E-mailom, faxom alebo listom). Tato správa v žiadnom prípade nepredstavuje prijatie ponuky zákazníka, ale informuje ho iba o tom, že jeho objednávka bola doručená predávajúcemu. K zmluve medzi kupujúcim a zákazníkom dochádza až po ďalším jednaní predávajúceho v súlade s čl. 2.5. Okrem toho sa text zmluvy archivuje na internetovej stránke predávajúceho a zákazník si ho bezplatne môže zobraziť cez svoj zákaznícky účet chránený heslom po zadaní príslušných prihlasovacích údajov, pokiaľ si zákazník tento účet pred odoslaním svojej objednávky v internetovom obchode predávajúceho vytvoril.

2.5 Predávajúci môže ponuku zákazníka prijať do piatich dní tak, že

  • a) zákazníkovi dodá objednaný tovar, pričom je rozhodujúci príchod tovaru k zákazníkovi, alebo
  • b) zákazníka po odoslaní jeho objednávky požiada o zaplatenie.

V prípade, že existuje súčasne niekoľko vyššie uvedených alternatív, dôjde k vzniku zmluvy v okamihu, v ktorom niektorá z vyššie uvedených alternatív nastane ako prvá.

2.6 Lehota na prijatie ponuky podľa čl. 2.5 začína plynúť deň nasledujúci po odoslaní objednávky zákazníkom a končí po uplynutí piateho dňa, ktorý nasleduje po odoslaní objednávky. V prípade, že predávajúci ponuku zákazníka vo vyššie uvedenej lehote neprijme, považuje sa to za odmietnutie ponuky s tým, že zákazník už nie je svojím prejavom vôle viazaný.

2.7 Pre uzavretie zmluvy je k dispozícii nemecký jazyk.

2.8 Ak zákazník pre účely plnenia zmluvy uvedie e-mailovú adresu, musí sa zákazník ubezpečiť, že na tejto adrese je možné prijímať e-maily odoslané predávajúcim. Najmä pri používaní filtrov nevyžiadanej pošty musí zákazník zabezpečiť, že tie sú správne nakonfigurované tak, aby bolo možné prijímať e-maily odoslané predávajúcim alebo tretími stranami, ktoré sú predávajúcim poverené spracovaním objednávky. Predávajúci alebo tretia strana predávajúcim poverená spracovaním objednávky bude e-maily tak zostavovať, aby podľa ich vonkajšieho vzhľadu, predovšetkým profilu vzorového textu, nebudili dojem nevyžiadanej pošty.

2.9 Predávajúci sa snaží zabezpečiť dostupnosť tovaru uvedeného v internetovom obchode, hoci nemôže zaručiť, že v čase objednávky bude všetok tovar dostupný. Ak by predávajúci objednávku nemohol spracovať alebo splniť, bude o tom predávajúci zákazníka informovať.

 

3) Predmet zmluvy

3.1 Predávajúci poskytuje tovar zákazníkovi. Služby predávajúci poskytuje iba ako doplnkové služby k zmluvám o dodávke tovaru. Rozhodujúca je dohodnutá povaha služby. Predávajúci pri poskytovaní svojich služieb podľa svojej voľby využíva vlastných zamestnancov, subdodávateľov alebo iných zástupcov.

3.2 V prípade zmluvy o dodávke nedigitálneho tovaru je základom výkonu predávajúceho popis uvedený v internetovom obchode predávajúceho. Odkazujeme na ustanovenia k výhrade vlastníctva podľa čl. 10. U zmluvy na dodávku softvéru (ďalej: „kúpa softvéru“) je predávajúci povinný dlhodobo prenechať softvér uvedený v licenčnom certifikáte. Predávajúci je povinný prenechať jeden exemplár softvéru na vhodnom dátovom nosiči, ako je CD-ROM, disk Blu-ray alebo USB flash disk, ako aj prenechať vytlačenú alebo cez stiahnutie dostupnú verziu príslušnej užívateľskej dokumentácie. Pred úplným zaplatením kúpnej ceny v súlade s článkom 8 sú všetky dátové nosiče a odovzdaná užívateľská dokumentácia pod výhradou vlastníctva predávajúceho. Pre povahu softvéru je rozhodujúci príslušný popis produktu v internetovom obchode predávajúceho. Predávajúci má ďalej povinnosť udeliť práva podľa čl. 4.

3.3 V prípade zmluvy na dodávku digitálneho tovaru je predávajúci povinný

  • a) u zmluvy na dodávku softvéru (ďalej: „kúpa softvéru“) dlhodobo prenechať softvér v objektovom kóde uvedený v licenčnom certifikáte. Predávajúci je povinný poukázať na možnosť stiahnutia softvéru a prenechať vytlačenú alebo cez stiahnutie dostupnú verziu príslušnej užívateľskej dokumentácie. Pred úplným zaplatením kúpnej ceny v súlade s článkom 8 je odovzdaná užívateľská dokumentácia pod výhradou vlastníctva predávajúceho. . Pre povahu softvéru je rozhodujúci príslušný popis produktu v internetovom obchode predávajúceho. Predávajúci má ďalej povinnosť udeliť práva podľa čl. 4.
  • b) u zmluvy o časovo obmedzenom užívaní softvéru (ďalej len: „Prenájom softvéru“) časovo obmedzené prenechanie softvéru uvedeného v licenčnom certifikáte v objektovom kóde. Predávajúci je povinný poukázať na možnosť stiahnutia softvéru a prenechať vytlačenú alebo cez stiahnutie dostupnú verziu príslušnej užívateľskej dokumentácie. Pred úplným zaplatením kúpnej ceny v súlade s článkom 8 je odovzdaná užívateľská dokumentácia pod výhradou vlastníctva predávajúceho. . Pre povahu softvéru je rozhodujúci príslušný popis produktu v internetovom obchode predávajúceho. Predávajúci má ďalej povinnosť udeliť práva podľa čl. 5.

3.4 U zmluvy o dodávke digitálneho obsahu má predávajúci povinnosť digitálny obsah sprístupniť. Používanie zaslaného digitálneho obsahu zákazníkom podlieha výhradne podmienkam používania príslušného poskytovateľa, ktoré sú pre takéto používanie určené. Používanie digitálneho obsahu je podmienené zaplatením celej kúpnej ceny podľa čl. 8. Predávajúci môže používanie predbežne umožniť už pred týmto okamihom.

3.5 Poskytnúť služby je predávajúci povinný výhradne v podobe zmluvného vedľajšieho plnenia alebo následného vedľajšieho plnenia k vyššie uvedeným základným povinnostiam, a to len na základe osobitej dohody so zákazníkom.

3.6 Dodávku príslušného predmetu zmluvy upravuje čl. 9.

3.7 Ak by predávajúcemu nastali prekážky v plnení jeho zmluvných povinností, alebo ak by to bolo celkom vylúčené zo strany zákazníka z dôvodu neprimeranej, alebo aj iba nedostatočnej dostupnosti zamestnancov, podkladov, údajov alebo zariadení , alebo ak zákazník nesplní svoju povinnosť súčinnosti, kam patrí dodržanie termínov úmyselné alebo z nedbanlivosti, je predávajúci oprávnený zákazníkovi naúčtovať dodatočné náklady, ktoré mu v dôsledku toho vzniknú.

3.8 Včasné a správne zaistenie vlastných dodávok je vyhradené v prípade, že predávajúci nie je zodpovedný za oneskorené a nesprávne zaistenie vlastných dodávok.

 

4) Udelenie práv u zmluvy na dodávku softvéru

4.1 Tento článok 4 platí výhradne pre zmluvy o kúpe softvéru v súlade s čl. 3.2 a 3.3 a).

4.2 Zákazník s úhradou plnej kúpnej ceny podľa čl. 8 získava nevýhradné, časovo neobmedzené právo používať tovar v rozsahu poskytovanom v rámci zmluvy. Predávajúci môže predbežne umožniť používanie tovaru už pred týmto okamihom. Tovar môže súčasne používať len maximálny počet fyzických osôb, ktorý zodpovedá tovaru zakúpenému zákazníkom. Povolené používanie zahŕňa inštaláciu softvéru, načítanie do pamäte a používanie zákazníkom v súlade s určením. . Zákazník nemá v žiadnom prípade právo zakúpený tovar poskytnúť na prenájom alebo sublicenciu, bezdrôtovo alebo s využitím káblov na verejnosti prehrávať, sprístupňovať alebo dávať k dispozícii tretím stranám za úplatu, ani bezplatne. Čl. 4.5 zostáva nedotknutý.

4.3 Zákazník má právo vytvoriť záložnú kópiu softvéru, ak je to potrebné na zabezpečenie budúceho používania.

4.4 Zákazník je oprávnený dekompilovať a duplikovať softvér iba v tom prípade, že to ustanovuje zákon. Toto však platí iba za predpokladu, že kupujúci za týmto účelom zákazníkovi na vyžiadanie potrebné informácie v primeranej dobe nesprístupnil.

4.5 Zákazník je oprávnený zakúpenú kópiu softvéru natrvalo prenechať tretej strane spolu s predaním dokumentácie. V tomto prípade celkom opustí od užívania softvéru, všetky nainštalované kópie softvéru odstráni zo svojich počítačov a zmaže všetky kópie nachádzajúce sa na dátových nosičoch, pokiaľ zákon nevyžaduje dlhšiu dobu uchovania. Na žiadosť predávajúceho mu zákazník vydá písomné potvrdenie o vykonaní všetkých uvedených opatrení, alebo mu v prípade potreby predloží dôvody pre dlhšiu dobu uchovania. Okrem toho zákazník s treťou stranou dohodne výslovne dodržanie rozsahu práv udelených podľa tohto čl. 4. Rozdelenie zakúpených objemových balíčkov nie je povolené.

4.6 V prípade, že zákazník používa softvér v rozsahu, ktorý prekračuje zakúpené práva na používanie kvalitatívne (z hľadiska povoleného používania) alebo kvantitatívne (z hľadiska počtu užívateľov), musí neodkladne zakúpiť ďalší tovar potrebný pre schválené používanie. Ak tak neurobí, predávajúci uplatní svoje práva.

4.7 Autorské poznámky, výrobné čísla alebo iné znaky slúžiace na identifikáciu programu, sa nesmú z programu odstraňovať, ani meniť.

 

5) Udelenie práv u zmluvy na časovo obmedzené užívanie softvéru

5.1 Tento článok 5 platí výhradne pre zmluvy o časovo obmedzenom prenechaní softvéru v súlade s článkom 3.3 b).

5.2 Zákazník po zaplatení plnej kúpnej ceny podľa čl. 8 získava nevýlučné právo, časovo obmedzené na dobu trvania zmluvy, neprenosné bez možnosti sublicencovania na využívanie tovaru v rozsahu, ktorý je uvedený v zmluve a v licenčnom certifikáte. Predávajúci môže predbežne umožniť používanie tovaru už pred týmto okamihom. Dĺžka časovo obmedzeného trvania zmluvy sa riadi príslušnými informáciami v internetovom obchode predávajúceho, resp. výberom doby trvania, ktorý zákazník urobil pred uzavretím zmluvy. Povolené používanie zahŕňa inštaláciu softvéru, načítanie do pamäte a používanie zákazníkom v súlade s určením. Zákazník nemá v žiadnom prípade právo zakúpený tovar poskytnúť na prenájom alebo sublicenciu, bezdrôtovo alebo s využitím káblov na verejnosti prehrávať, sprístupňovať alebo dávať k dispozícii tretím stranám za úplatu, ani bezplatne.

5.3 Zákazník má právo vytvoriť záložnú kópiu softvéru, ak je to potrebné na zabezpečenie budúceho používania.

5.4 Zákazník je oprávnený dekompilovať a duplikovať softvér iba v tom prípade, že to ustanovuje zákon. Toto však platí iba za predpokladu, že kupujúci za týmto účelom zákazníkovi na vyžiadanie potrebné informácie v primeranej dobe nesprístupnil.

5.5 Okrem prípadov uvedených v čl. 5.1 až 5.33 zákazník nie je oprávnený softvér duplikovať.

5.6 Zákazník nie je oprávnený prenechať tretej strane kópiu softvéru, ktorá mu prípadne bola predaná, ani prípadné ďalšie vytvorené kópie. Najmä je zakázané softvér predávať, požičiavať, prenajímať, sublicencovať alebo ho verejne reprodukovať alebo sprístupňovať.

5.7 V prípade, že zákazník poruší niektoré z vyššie uvedených ustanovení, budú všetky práva udelené na základe tejto zmluvy okamžite neplatné a automaticky sa vrátia predávajúcemu. V tomto prípade musí zákazník s používaním softvéru neodkladne  a kompletne prestať, odstrániť všetky kópie softvéru nainštalované v jeho systémoch, ako aj zmazať prípadné vytvorené záložné kópie alebo ich odovzdať predávajúcemu.

 

6) Povinnosti zákazníka

6.1 Zákazník je povinný chrániť tovar vhodnými opatreniami pred neoprávneným prístupom tretích osôb, najmä uchovávať všetky kópie digitálneho obsahu na chránenom mieste, pokiaľ zo zmluvy, prípadného licenčného certifikátu alebo akejkoľvek inej užívateľskej dokumentácie nevyplýva niečo iné.

6.2 Zákazník musí uviesť kontaktnú osobu, ktorej vyhlásenia, pokiaľ slúžia pre plnenie zmluvy, a konania sú pre zákazníka záväzné. Toto ustanovenie neplatí pre spotrebiteľov.

6.3 Pred a počas plnenia zmluvy musí zákazník informovať predávajúceho o všetkých okolnostiach a procesoch relevantných pre plnenie zmluvy, ktoré sú pre prípravu a plnenie zmluvy potrebné a rozhodujúce. Toto ustanovenie neplatí pre spotrebiteľov.

6.4 Zákazník je povinný predávajúceho pri plnení zmluvy podľa najlepšieho vedomia a svedomia podporiť a naplniť všetky predpoklady potrebné na riadne plnenie zmluvy. Zákazník sa zaväzuje najmä poskytnúť predávajúcemu v požadovanej forme všetky podklady, údaje a informácie, nutné pre splnenie zmluvných povinností. To tiež znamená, že zákazník včas informuje zamestnancov o pripravovaných dodávkach alebo iných plneniach predávajúceho.

 

7) Právo na odstúpenie od zmluvy

7.1 Spotrebitelia majú právo na odstúpenie od zmluvy.

7.2 Bližšie informácie o práve na odstúpenie od zmluvy nájdete v poučeniu o práve na odstúpenie od zmluvy predávajúceho, ktoré je k dispozícii na https://www.lizengo.sk/odstupenie-od-zmluvy.

 

8) Ceny a platobné podmienky

8.1 Ak nie je v popise výrobku predávajúceho uvedené inak, sú uvádzané ceny celkové, ktoré sú uvedené vrátane zákonom stanovenej DPH. Prípadné dodatočné náklady na dodanie a prepravu sú v príslušnom popise výrobku uvedené samostatne.

8.2 Pri dodávkach do krajín mimo Európsku úniu môžu v jednotlivých prípadoch vzniknúť ďalšie náklady, za ktoré nie je zodpovedný predávajúci a ktoré musí uhradiť zákazník. Sem patria, napríklad náklady na prevody peňazí prostredníctvom bankových inštitúcií (napr. Poplatky za prevod, poplatky za smenu peňazí) alebo dovozné výdavky alebo dane (napr. clá). Tieto náklady môžu vzniknúť vo vzťahu k prevodu peňazí tiež v prípade, že nedochádza k dodávke do krajiny mimo Európsku úniu, ale zákazník vykoná platbu z krajiny mimo Európsku úniu.

8.3 Platobné možnosti zákazníka sú uvedené v internetovom obchode predávajúceho.

8.4 Ak je dohodnutá platba vopred bankovým prevodom, je platba splatná ihneď po uzavretí zmluvy, pokiaľ strany nedohodli neskorší dátum splatnosti.

8.5 Pri platbe niektorým spôsobom platby ponúkaného poskytovateľom platobných služieb PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (ďalej: „PayPal“) spracovanie platieb prebieha za platnosti podmienok používania služieb PayPal, ktoré sú k dispozícii na adrese https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full, alebo - v prípade, že zákazník nemá PayPal účet – za platnosti podmienok pre platby bez účtu PayPal, ktoré sú k dispozícii na adrese https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

8.6 Pri voľbe spôsobu platby „prevod SOFORT“, prebieha spracovanie platby cez poskytovateľa platobných služieb SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Mníchov, Nemecko (ďalej: „SOFORT“). Aby bolo možné fakturovanú čiastku zaplatiť prevodom cez SOFORT, musí zákazník mať online bankový účet s možnosťou overenia cez PIN/TAN, ktorý má schválenú účasť na prevodoch SOFORT, pri platbe musí príslušným spôsobom preukázať svoju totožnosť a potvrdiť platobný príkaz voči SOFORT. Platobná transakcia bude hneď potom cez SOFORT vykonaná a bankový účet zákazníka bude zaťažený. Bližšie informácie o spôsobe platby prevodom cez SOFORT môže zákazník nájsť na internete na adrese https://www.sofort.com/ger-DE/kaeufer/su/so-funktioniert-sofort-ueberweisung/

8.7 Pri výbere spôsobu platby nákup na faktúru, bude kúpna cena splatná po dodaní tovaru a vystavení faktúry. V tomto prípade musí byť kúpna cena zaplatená najneskôr do 7 (siedmich) dní po obdržaní faktúry, ak nie je dohodnuté inak. Ustanovenie § 286 ods. 3 nem. občianskeho zákonníka ohľadom omeškania zostáva nedotknuté. Predávajúci si vyhradzuje právo ponúkať platbu na faktúru len do určitého objemu objednávky a odmietnuť tento spôsob platby pri prekročení stanoveného objemu objednávky. V takomto prípade predávajúci zákazníka upozorní na príslušné obmedzenia platieb v jeho platobných informáciách v internetovom obchode.

8.8 Pri výbere spôsobu platby SEPA inkaso je fakturovaná čiastka splatná po udelení mandátu pre SEPA inkaso, ale nie pred uplynutím doby pre predbežné informácie o platbe. K inkasu dôjde vtedy, keď objednaný tovar opustí sklad predávajúceho a tento zákazníkovi predá odkaz na stiahnutie alebo mu cez e-mail odošle produktový kľúč. Rozhodujúce je odoslanie správy alebo e-mailu predávajúcim, avšak nie pred uplynutím doby na predbežné informácie. Predbežnou informáciou („pre-notification“) je všetka komunikácia (napr. faktúra, pravidlá, zmluva) od predávajúceho zákazníkovi, ktorá informuje o zaťažení prostredníctvom SEPA inkasa. V prípade, že inkaso neprebehne z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na účte alebo z dôvodu uvedenia nesprávneho bankového spojenia, alebo ak zákazník zúčtovanie odmietne, hoci k tomu nie je oprávnený, musí zákazník uhradiť poplatky príslušnej bankovej inštitúcie za spätné zaúčtovanie v prípade, že je za toto zodpovedný .

8.9 Započítanie protinárokov zákazníka voči požiadavkám predávajúceho je vylúčené, pokiaľ predávajúci protinárok neuznal, alebo ak toto nie je stanovené zo zákona. Zádržné právo kupujúceho je tiež obmedzené na takéto vzájomné nároky.

8.10 V prípade omeškania platby je predávajúci oprávnený účtovať zákazníkovi úroky z omeškania vo výške 9 % nad platnú základnú úrokovú sadzbu. V prípade, že zákazník vo stanovenej lehote navzdory upomienke nezaplatí, je predávajúci oprávnený od zákazníka požadovať náklady predávajúcim poverených inkasných agentúr a advokátov na upomienky a inkaso nutné pre účelné vymáhanie práva. Tie sa u inkasných agentúr určujú podľa zákonných vzorcov pre výpočet inkasných agentúr, u advokátov sa určujú podľa zákona o odmenách advokátov. V prípade, že predávajúci vykonáva pripomínanie sám, je zákazník povinný za každú upomienku zaplatiť čiastku vo výške 1,50 Eur. Toto neplatí pre upomienku, ktorá odôvodňuje omeškanie  Zákazníkovi ostáva právo na dôkaz menších škôd na strane predávajúceho. Toto ustanovenie neplatí pre spotrebiteľov.

8.11 Pre zákazníkov, ktorí nemajú sídlo v Spolkovej republike Nemecko existuje možnosť nakupovať bez DPH, pokiaľ uvedú platné daňové identifikačné číslo už pri objednávke. Daňové identifikačné číslo uvedené po odoslaní objednávky sa neberie do úvahy

 

9) Dodacie a prepravné podmienky

9.1 Dodanie tovaru prebieha odoslaním na adresu na doručenie uvedenú zákazníkom, ak nie je dohodnuté inak. Pri vykonávaní transakcie je rozhodujúca adresa na doručenie uvedená pri vybavovaní objednávok predávajúcim.

9.2 V prípade, že prepravná spoločnosť odošle tovar späť predávajúcemu, pretože dodanie zákazníkovi nebolo možné, nesie zákazník náklady na neúspešné doručenie. Toto neplatí v prípade, že zákazník uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy, pokiaľ nie je zodpovedný za skutočnosť, ktorá viedla k nemožnosti doručenia, alebo ak mu bolo dočasne znemožnené ponúkanú službu prijať, keďže mu predávajúci dodávku neoznámil v primeranom čase vopred.

9.3 Vlastný odvoz nie je z logistických dôvodov možný.

9.4 Digitálne obsahy sú zákazníkovi prenechané v elektronickej podobe oznámením odkazu na stiahnutie. Produktové kľúče sa zákazníkovi zasielajú prostredníctvom e-mailu.

 

 

10) Výhrada vlastníctva

10.1 Až do úplného zaplatenia nároku na kúpnu cenu predávajúceho ostáva dodaný nedigitálny tovar vlastníctvom predávajúceho (výhrada vlastníctva).

10.2 Zákazník je povinný uchovávať nedigitálny tovar pre predávajúceho a zaobchádzať s ním opatrne. Uložením, napríklad oddelením od ostatného tovaru, musí viditeľne označiť, že sa jedná o majetok predávajúceho. Toto ustanovenie neplatí pre spotrebiteľov.

10.3 V prípade zabavenia alebo iných zásahov tretej strany má zákazník povinnosť predávajúceho neodkladne písomne informovať.

10.4 Zákazník je oprávnený nedigitálny obsah v rámci bežného obchodného styku ďalej predať, ale nie ich poskytnúť ako zaistenie alebo ich dať do zálohy. Týmto priznáva predávajúcemu všetky nároky vo výške sumy konečnej faktúry (vrátane DPH) z pohľadávok predávajúceho vyplývajúcich z ďalšieho predaja voči jeho odberateľom alebo iným tretím stranám. Postúpenie slúži na zaistenie v rovnakom rozsahu príslušného nároku, ako je výhrada vlastníctva podľa čl. 8.1 týchto podmienok. K vymáhaniu týchto pohľadávok ostáva zákazník po postúpení oprávnený. Predávajúci má však právo pohľadávky vymáhať sám v prípade, že zákazník nesplní svoje platobné povinnosti, dostane sa do omeškania s platením, podá sa žiadosť na začatie konkurzného konania, alebo zákazník zastaví svoje platby. V týchto prípadoch môže predávajúci zrušiť oprávnenie na vymáhanie. Predávajúci môže tiež požadovať, aby zákazník postúpené pohľadávky a ich dlžníkov neodkladne oznámil, dal predávajúcemu k dispozícii písomné vyhlásenie o postúpení a všetky informácie a dokumenty potrebné pre vymáhanie pohľadávky. Toto ustanovenie neplatí pre spotrebiteľov.

10.5. Ak bude predávajúcim dodaný nedigitálny tovar spojený alebo zmiešaný s inými hmotnými predmetmi do tej miery, že sa stanú podstatnými zložkami jedinej veci, potom zákazník predávajúcemu prenáša proporcionálny podiel na vlastníctve tejto celistvej veci. Zákazník postúpi už teraz predávajúcemu všetky pohľadávky vo výške konečnej čiastky faktúry (vrátane DPH) za pohľadávky predávajúceho, ktoré mu vyplynú z ďalšieho predaja predmetov, ku ktorým má predávajúci právo spoluvlastníctva. Predávajúci toto postúpenie prijíma. Ustanovenia v čl. 8.4 veta 3 a nasl. sa použijú analogicky. Toto ustanovenie neplatí pre spotrebiteľov.

10.6 V prípade, že zákazník využíva predávajúcim dodaný nedigitálny tovar takým spôsobom, že sa stáva neoddeliteľnou súčasťou novej veci a vlastníctvo predávajúceho tak nenávratne zaniká, pokračuje vlastníctvo predávajúceho v proporcionálnom vzťahu na vzniknutom produktu. Zákazník postúpi už teraz predávajúcemu všetky pohľadávky vo výške konečnej sumy faktúry (vrátane DPH) za pohľadávky predávajúceho, ktoré mu vyplynú z ďalšieho predaja produktu voči jeho odberateľom alebo iným tretím stranám. Ustanovenia v čl. 8.4 veta 3 a nasl. sa použijú analogicky. Toto ustanovenie neplatí pre spotrebiteľov.

10.7 V prípade, že suma existujúcich zaistení, na ktoré má predávajúci nárok, prevyšujú zabezpečené pohľadávky o viac ako 20 %, je predávajúci na žiadosť zákazníka povinný ich uvoľniť na základe uváženia predávajúceho z dôvodu presahujúceho vyšší uvedený limit.

 

11) Záruka u zmlúv podľa čl. 3.2, 3.3 a) a 3.3 c)

11.1 Ustanovenia tohto čl. 11 sa vzťahujú na zmluvy podľa čl.3.2, 3.3 a) a 3.3 c).

11.2 Nároky voči predávajúcim za vecné nedostatky sa premlčujú do jedného roka po prevode rizika, ak sa jedná o novo vyrobený tovar či plnenie zo zmluvy o dielo. Toto neplatí v prípade, že nem. občiansky zákonník, § 438 ods. 1 č. 2 (stavby a veci pre stavby), § 445b ods. 1 (nárok na regres) a § 634a ods. 1 č. 2 (konštrukčné chyby)) predpisuje dlhšiu dobu. Toto ustanovenie neplatí pre spotrebiteľov.

11.3 Pri dodávke použitého tovaru sú - s výhradou právnych predpisov a iných zmlúv – akékoľvek práva na vecné nedostatky vylúčené. Toto ustanovenie neplatí pre spotrebiteľov.

11.4 Všetky informácie o tovare, bez ohľadu na to, či boli výslovne písomne dohodnuté alebo nie, sú údaje o povahe tovaru a žiadne záruky, zabezpečené vlastnosti, zmluvne určené použitia alebo podobne. Zjavné chyby (typografické chyby, chyby výpočtov, formálne chyby, atď.) v poznámkach, protokoloch, manuáloch, výpočtoch, prospektoch, v internetovom obchode predávajúceho atď. môžu byť predávajúcim kedykoľvek opravené. Nárok na korekciu týchto zjavných vád je vylúčený.

11.5 Pre dodávky predávajúceho platia pre obchodníkov v každom prípade zákonné povinnosti prehliadky a reklamácie v súlade s § 377 nem. obchodného zákonníka. V prípade, že dodávka prebieha v mene sprostredkovateľa priamo k spotrebiteľovi, platí obchodno-právna reklamačná povinnosť rovnako a neobmedzene. Toto ustanovenie neplatí pre spotrebiteľov.

11.6 V prípade, že zákazník dodávku od predávajúceho odmietne z iného dôvodu, ako kvôli podstatnému nedostatku, ktorý používanie ťažko obmedzuje alebo znemožňuje, hoci predávajúci deklaroval svoju vôľu k náprave, dostáva sa zákazník do omeškania s prijatím. Kvôli nepodstatným nedostatkom nesmie byť prijatie dodávky odmietnuté.

11.7 Zo záruky sú vylúčené nedostatky, ktoré je možno odvodiť z nesprávneho používania, zmeny systémových komponentov v rozpore so zmluvnými podkladmi, z používania nevhodných organizačných zdrojov, používania v hardvérovom alebo softvérovom prostredí, ktoré nespĺňa požiadavky uvedené v licenčnom certifikáte, neobvyklých prevádzkových podmienok alebo zásahov do systému zo strany zákazníka alebo tretej strany. V prípade používania tovaru v spojení so zariadeniami tretích strán existuje záruka za funkčné a výkonnostné vady len vtedy, ak k takýmto nedostatkom dochádza aj bez takéhoto spojenia, alebo ak je kompatibilita s týmito objektmi súčasťou zmluvne dohodnutej povahy tovaru.

11.8 Ak je dodávka s vadou, môže predávajúci podľa svojej voľby dodatočné plnenie odviesť prostredníctvom odstránenia vady (oprava), alebo dodávkou predmetu bez vady (náhradná dodávka). V poslednom prípade má zákazník povinnosť chybný tovar na žiadosť predávajúceho vrátiť v súlade so zákonnými predpismi. V prípade, že ja zákazník spotrebiteľom, platí predchádzajúca veta s tou podmienkou, že sa od používania nemusí odstúpiť alebo musí byť nahradené ich hodnotou. Zákazník musí predávajúcemu dať čas a príležitosť na dodatočné plnenie, predovšetkým na opravu.

11.9 Pokiaľ skutočne došlo k chybe, hradí výdaje potrebné pre účely testovania a dodatočného plnenia, najmä náklady na dopravu, cestovné náklady, pracovné a materiálové náklady, predávajúci v súlade s právnymi predpismi. V prípade neoprávnenej požiadavky na odstránenie vád zákazníkom je predávajúci oprávnený požadovať úhradu svojich nákladov na dodatočné plnenie, s výnimkou situácie, kedy zákazník nie je za nesprávnu reklamáciu zodpovedný. V prípade, že dodatočné plnenie zlyhá, predávajúci s konečnou platnosťou odmietne  dodatočné plnenie (tiež podľa § 439 ods. 4 nem. občianskeho zákonníka), zákazníkovi je dodatočné plnenie nepríjemné, alebo nastal prípad podľa § 323 ods. 2 nem. občianskeho zákonníka, môže zákazník bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek nároky na náhradu škody, odstúpiť od zmluvy alebo znížiť protihodnotu.

11.10 Nároky a práva zákazníka nevzniknú iba v prípade zanedbateľnej odchýlky od dohodnutej povahy tovaru, v prípad iba zanedbateľného zníženia využiteľnosti, v prípade prirodzeného opotrebenia alebo poškodenia, pokiaľ je ich možné odvodiť od chybného alebo nedbanlivého zaobchádzania alebo skladovania, nadmerného zaťaženia, nevhodných prevádzkových prostriedkov alebo zvláštnych vonkajších vplyvov, ktoré sa v zmluve nepredpokladali. Ak je zákazník oprávnený požadovať dodatočné plnenie z dôvodu nedostatku nápravy chyby a na druhej strane uplatniť svoje zákonné práva, môže predávajúci zákazníka vyzvať k tomu, aby svoje práva uplatnil v primeranej dobe. Zákazník musí predávajúcemu svoje rozhodnutie oznámiť písomne (napr. E-mailom, faxom alebo listom). Rozhodujúce pre dodržanie doby je príchod vyhlásenia zákazníka k predávajúcemu. V prípade, že zákazník svoje práva neuplatní včas, môže to - predovšetkým právo na odstúpenie alebo náhradu škody namiesto plnenia - uplatniť iba vtedy, ak nová primeraná doba na následné plnenie, ktorú určí, uplynul bez úspechu. Toto ustanovenie neplatí pre spotrebiteľov.

11.11 Reklamačné nároky zákazníka voči predávajúcemu podľa § 445a nem. občianskeho zákonníka existujú len v rozsahu, v akom zákazník so svojím odberateľom nedohodol žiadne zmluvy presahujúce právne nároky za chyby. Toto ustanovenie neplatí pre spotrebiteľov.

11.12 Skrátená doba premlčania a vylúčenie zodpovednosti podľa tohto čl. 11 neplatí v prípadoch úmyselného alebo nedbalého usmrtenia, telesnej ujmy alebo ohrozenia zdravia, v prípade úmyselného alebo hrubo nedbalého porušenia povinností predávajúcim, podvodného zamlčania nedostatku, v prípade platnej záruky kvality alebo pri nárokoch podľa zákona o ručení za výrobok.

11.13 V prípade, že predávajúci dodáva v rámci tejto zmluvy aktualizácie, upgrady, nové verzie programov alebo iné nové obsahy k pôvodnému predmetu zmluvy, platí tento čl. 11 zodpovedajúcim spôsobom.

11.14 V prípade právnych chýb platia zmluvy v tomto čl. 11 zodpovedajúcim spôsobom.

 

12) Záruka u zmlúv podľa čl. 3.3 b)

12.1 Ustanovenia tohto čl. 12 sa vzťahujú na zmluvy podľa čl. 3.3 b).

12.2 V prípade vecných nedostatkov zákazníkovi prináležia zákonné práva. Zákazník je povinný bezodkladne o chybách informovať predávajúceho.

12.3 Právo zákazníka na mimoriadne odstúpenie od zmluvy v dôsledku nedodržania zmluvného použitia podľa čl. § 543 ods. 2 S. 1 č. 1 nem. občianskeho zákonníka je vylúčené. Toto neplatí v prípade, že ide o chybu, ktorú predávajúci úmyselne zamlčal, alebo v prípade nevčasného dodania zákazníkovi, pokiaľ bol predávajúci zodpovedný za oneskorenie dodávky.

12.4 Nároky a práva zákazníka za vady nevznikajú, pokiaľ zákazník softvér nepoužíva v súlade s jeho určením alebo ho zneužíva, pokiaľ softvér modifikoval alebo menil bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho, alebo ak problémy alebo chyby vychádzajú zo skutočnosti, že sa softvér používa v hardvérovom alebo softvérovom prostredí, ktoré nespĺňa požiadavky uvedené v licenčnom certifikáte, pokiaľ nepreukáže, že vada pochádza zo softvéru.

12.5 Nároky a práva zákazníka nevzniknú iba v prípade zanedbateľnej odchýlky od dohodnutej povahy tovaru, v prípad iba zanedbateľného zníženia využiteľnosti, v prípade prirodzeného opotrebenia alebo poškodenia, pokiaľ je tieto možné odvodiť od chybného alebo nedbanlivého zaobchádzania alebo skladovania, nadmerného zaťaženia, nevhodných prevádzkových prostriedkov alebo zvláštnych vonkajších vplyvov, ktoré sa v zmluve nepredpokladali.

12.6 Vylúčenie zodpovednosti podľa tohto čl. 12 neplatí v prípadoch úmyselného alebo nedbalého usmrtenia, telesnej ujmy alebo ohrozenia zdravia, v prípade úmyselného alebo hrubo nedbalého porušenia povinností predávajúcim, podvodného zamlčania nedostatku, v prípade platnej záruky kvality alebo pri nárokoch podľa zákona o ručení za výrobok.

12.7 V prípade, že predávajúci dodáva v rámci tejto zmluvy aktualizácie, upgrady, nové verzie programov alebo iné nové obsahy k pôvodnému predmetu zmluvy, platí tento čl. 12 zodpovedajúcim spôsobom.

12.8 V prípade právnych chýb platia zmluvy v tomto čl. 11 zodpovedajúcim spôsobom.

 

13) Ručenie za iné porušenie povinnosti

13.1 Za porušenie povinností, ktoré nepredstavujú fyzické alebo právne vady podľa čl. 11 a 12, ručí predávajúci za úmyselné a hrubo nedbanlivé správanie jeho orgánov a pomocných síl, ako aj – bez ohľadu na stupeň viny – za škody vyplývajúce z usmrtenia, telesného poranenia a poškodenia zdravia.

13.2 Predávajúci ďalej ručí za miernu nedbanlivosť jeho orgánov a pomocných síl v prípade nemožnosti, omeškania plnení, nedodržanie záruky alebo porušenie niektorej podstatnej zmluvnej povinnosti. Podstatné zmluvné povinnosti sú také, ktorých plnenie umožňuje riadnu realizáciu zmluvy vôbec, a na ktorých dodržiavanie sa môže zmluvný partner pravidelne spoliehať. V týchto prípadoch je zodpovednosť predávajúceho obmedzená na takéto obvyklé zmluvné škody, s ktorými zákazník musel pri uzatváraní zmluvy rozumne počítať.

13.3 Záruka predávajúceho nad záruku podľa čl. 12.1 a 12.2 – z akéhokoľvek právneho dôvodu – je vylúčená. To platí najmä pre všetky nároky za porušenie zmluvných povinností a pre nároky z nepovoleného nakladania, ale nie za previnenie pri uzavretí zmluvy.

13.4 Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú stratu dát pri kontrole, prípadných nutných nápravných opatreniach, alebo iných službách. Zákazník sa musí postarať o to, aby dáta nachádzajúce sa na jednotlivých zariadeniach alebo dátových nosičoch boli zabezpečené a aby sa na nich nenachádzali žiadne citlivé dáta.

13.5 Každé so zákazníkom dohodnuté obmedzenie zodpovednosti platí aj v prospech orgánov a pomocníkov predávajúceho.

13.6 Nároky podľa zákona o ručení za výrobok zostávajú nedotknuté.

 

14) Uplatňovanie akčných poukážok

14.1 Poukážky, ktoré sú predávajúcim vydané bezplatne v rámci propagačnej akcie s určitou platnosťou a ktoré zákazník nemôže získať zakúpením (ďalej „akčné poukážky“), je možné uplatniť iba v internetovom obchode predávajúceho a odkúpené a len v uvedenom časovom období.

14.2 Jednotlivé produkty môžu byť z propagačnej akcie vylúčené, pokiaľ príslušné obmedzenie vyplýva z obsahu akčnej poukážky.

14.3 Akčné poukážky je možné uplatniť iba pred dokončením procesu objednávky. Dodatočné započítanie nie je možné.

14.4 V každej objednávke je možné vždy uplatniť iba jednu akčnú poukážku.

14.5 Hodnota tovaru sa musí rovnať prinajmenšom sume akčnej poukážky. Akýkoľvek nevyčerpaný zostatok predávajúci nevypláca.

14.6 V prípade, že hodnota akčnej poukážky nestačí na pokrytie nákladov na objednávku, je možné na úhradu rozdielu zvoliť niektorý z ďalších spôsobov platby ponúkaných predávajúcim.

14.7 Zostatok akčnej poukážky sa nevypláca, ani neúročí.

14.8 Akčná poukážka nebude prijatá, pokiaľ zákazník tovar úplne alebo čiastočne zaplatený akčnou poukážkou vráti v rámci svojho zákonného práva na odstúpenie od zmluvy.

14.9 Akčná poukážka je prenosná. Predávajúci môže s oslobodzujúcim účinkom poskytnúť plnenie príslušnému majiteľovi, ktorý akčnú poukážku v internetovom obchode predávajúceho uplatní. Toto neplatí v prípade, že predávajúci vie, alebo z hrubej nedbanlivosti nevie, o nespôsobilosti, nesvojprávnosti alebo chýbajúcom oprávneniu k zastupovaniu príslušného majiteľa.

 

15) Záverečné ustanovenia

15.1 Zmluvný partner je oprávnený postúpiť zráva a nároky zo zmluvného vzťahu tretej strane iba s predchádzajúcim písomným súhlasom predávajúceho. § 354a nem. obch. zákonníka zostáva nedotknutý. § 354a nem. obch. zákonníka neplatí pre spotrebiteľov.

15.2 Ak by bolo akékoľvek zmluvné ustanovenie neplatné, nebude tým dotknutá platnosť zvyšných ustanovení. Neplatné ustanovenie bude nahradené takým, ktoré najviac zodpovedá hospodárskemu účelu zmluvy. V prípade medzery v zmluve sa postupuje obdobným spôsobom.

15.3 Platí výhradne nemecké právo s výnimkou obchodného práva OSN a ďalších odkazov medzinárodného práva súkromného a procesného. Pre spotrebiteľov platí táto voľba práva platí iba v rozsahu, v ktorom poskytnutá ochrana nie je odňatá povinnými ustanoveniami práva štátu, v ktorom má spotrebiteľ obvyklé miesto pobytu.

15.4 Výhradným miestom súdu pre všetky spory vyplývajúce z alebo v súvislosti so zmluvami, pre ktoré tieto VOP platia, je sídlo predávajúceho. Predávajúci je však oprávnený vzniesť nároky voči zákazníkov na každom zákonom stanovenom mieste súdu. Toto ustanovenie neplatí pre spotrebiteľov.

15.5 Európska komisia poskytuje platformu na riešenie online sporov na internete na nasledujúcom odkazu: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Táto platforma slúži ako kontaktný bod pre mimosúdne riešenie sporov vyplývajúcich z kúpnych zmlúv alebo zmlúv o poskytovaní služieb v prípade, že je ich účastníkom spotrebiteľ. Predávajúci nie je povinný zúčastniť sa konania na urovnanie sporov pred rozhodcovskou radou spotrebiteľov, ale v zásade je ochotný tak urobiť. Ostatné ustanovenia tohto čl. 15 týmto ostávajú nedotknuté.

Naposledy prohlíženo
Live Chat Live Chat